Årsredovisning – aktiebolag

Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Skicka in årsredovisningen i tid

Här ser du sista inlämningsdag för några av de vanligaste räkenskapsåren:

Räkenskapsår Ska ha kommit in senast
2014-01-01 - 2014-12-31 fredag 31 juli 2015
2014-05-01 - 2015-04-30 måndag 30 november 2015

Årsredovisningen, och när så krävs även revisionsberättelsen, ska ha kommit in till oss senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Alla handlingar ska vara på svenska. Om inte handlingarna kommer in i tid kan aktiebolaget få betala en förseningsavgift till Bolagsverket. Dessutom kan den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall åtalas för bokföringsbrott.

Skicka din årsredovisning hit. Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall.

Ta reda på om årsredovisningen kommit in

För aktiebolag kan du se när den senaste årsredovisningen kommit in till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in.

Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in

En annan möjlighet är att skaffa tjänsten Mina meddelanden. Då får du besked via e-post och sms när vi tagit emot och registrerat årsredovisningen för ditt aktiebolag.

Mina meddelanden

Du kan inte få anstånd

Observera att Bolagsverket inte har någon laglig möjlighet att förlänga tiden för när årsredovisningen ska lämnas in (ge anstånd).

Ett aktiebolag kan bara undvika förseningsavgift genom att skicka in kompletta handlingar i tid.

Detta ska du skicka in

  • årsredovisningen, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och i större aktiebolag kassaflödesanalys
  • fastställelseintyg i original
  • revisionsberättelse – när så krävs
  • koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse – om aktiebolaget är ett moderbolag i en större koncern

Läs om årsredovisningens olika delar och revisionsberättelsen i menyn.

Fastställelseintyg? Så här gör du!

Skicka in årsredovisningen

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda sammanhållet dokument med bestyrkta kopior av originalen.

Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intygande/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet – intyget ska vara undertecknat i original.

Lägg gärna handlingarna i den här ordningen

  1. årsredovisning med fastställelseintyg,
  2. revisionsberättelse – när så krävs,
  3. koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse – om aktiebolaget är ett moderbolag i en större koncern,

Vi accepterar inte årsredovisningar som är tryckta (dvs. tryckta på tryckeri eller liknande, med exempelvis bunden rygg och i färg), eftersom de inte alltid är fullständiga och dessutom är svåra att skanna och kopiera.

E-post i sista sekunden

Om du är ute i sista sekunden och osäker på om din årsredovisning kommer att hinna fram i tid med vanlig post, kan du e-posta kompletta handlingar, underskrivna av rätt personer, till arsredovisning@bolagsverket.se

Filformatet bör vara pdf för att säkerställa att vi kan öppna och läsa den bifogade filen.

Men du måste samtidigt skicka handlingarna med vanlig post eftersom årsredovisningen ska vara en bestyrkt kopia. Dessutom ska underskriften av ledamot eller vd i fastställelseintyget vara i original.

Om de e-postade handlingarna är felaktiga, ofullständiga eller om vi inte kan öppna och läsa innehållet i den bifogade filen, kan företaget få betala förseningsavgift även om handlingarna har kommit in till oss i rätt tid!

Detta kontrollerar vi innan vi registrerar en årsredovisning

Bolagsverkets uppdrag är att registrera och kungöra en offentliggjord årsredovisning. Innan vi registrerar en årsredovisning gör vi vissa formella kontroller. Vi kontrollerar bland annat att årsredovisningen innehåller de delar den ska innehålla, att behöriga företrädare för företaget har skrivit under årsredovisningen och att det finns ett fastställelseintyg. Om företaget har krav på revision kontrollerar vi även att det finns en revisionsberättelse och att en behörig revisor har undertecknat den.

Det är alltid aktiebolaget och dess styrelse som ansvarar för den ekonomiska information som lämnas i årsredovisningen.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan