Årsredovisning – aktiebolag

Efter varje räkenskapsår måste ett aktiebolag upprätta en årsredovisning och lägga fram den på årsstämman. Därefter ska årsredovisningen ges in till oss på Bolagsverket. Det gäller även aktiebolag som inte har bedrivit någon verksamhet eller inte har revisor.

Skicka in årsredovisningen i tid!

Årsredovisningen ska ha kommit in till oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Ett aktiebolag som har krav på revision ska samtidigt också skicka in sin revisionsberättelse. Alla handlingar ska vara på svenska.

Räkenskapsår Ska ha kommit in senast
2015-12-01 - 2016-11-30 fredagen den 30 juni 2017
2016-01-01 - 2016-12-31 måndagen den 31 juli 2017
2016-02-01 - 2017-01-31 torsdagen den 31 augusti 2017
2016-03-01 - 2017-02-28 måndagen den 2 oktober 2017
2016-04-01 - 2017-03-31 tisdagen den 31 oktober 2017
2016-05-01 - 2017-04-30 torsdagen den 30 november 2017
2016-06-01 - 2017-05-31 måndagen den 2 januari 2018
2016-07-01 - 2017-06-30 onsdagen den 31 januari 2018
2016-08-01 - 2017-07-31 onsdagen den 28 februari 2018
2016-09-01 - 2017-08-31 tisdagen den 3 april 2018

Undvik förseningsavgift och misstanke om bokföringsbrott

Om inte handlingarna kommer in i tid måste aktiebolaget betala en förseningsavgift. I vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i rätt tid åtalas för bokföringsbrott.

Skicka din årsredovisning hit

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Tänk på att räkna in tid för postgång när du skickar årsredovisningen.

Vi kan inte ge dig mer tid

Vi har inte någon laglig möjlighet att förlänga tiden (ge anstånd) för när årsredovisningen ska lämnas in. Ett aktiebolag kan bara undvika förseningsavgift genom att skicka in kompletta handlingar i tid.

Tänk på det här innan du skickar in

Skicka bestyrkta kopior på årsredovisningshandlingarna som ett enda sammanhållet dokument. Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intyg/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet – intyget ska vara undertecknat i original.

På årsredovisningen ska det finnas ett fastställelseintyg. Det är ett intyg som ska vara underskrivet i original. Under rubriken Fastställelseintyg längre ner på sidan kan du läsa mer.

Vi accepterar inte årsredovisningar som är tryckta på tryckeri eller liknande, med exempelvis bunden rygg och i färg, eftersom de inte alltid är fullständiga och dessutom är svåra att skanna och kopiera.

Lägg gärna handlingarna i den här ordningen

 1. Årsredovisning med fastställelseintyg.
 2. Revisionsberättelse, när det krävs.
 3. Koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse, om aktiebolaget är ett moderbolag i en större koncern.

Om du är sent ute - mejla och skicka med posten

Om du är ute i sista sekunden och osäker på om din årsredovisning kommer att hinna fram i tid med vanlig post, kan du mejla handlingarna till arsredovisning@bolagsverket.se

Att tänka på

 • Skicka samtidigt in handlingarna med vanlig post eftersom vi måste ha årsredovisningen som en bestyrkt kopia och fastställelseintyget i original.
 • Skicka kompletta handlingar och se till att de är underskrivna av rätt personer.
 • Skicka handlingarna i pdf-format så att vi kan öppna och läsa den bifogade filen.

Om de mejlade handlingarna är felaktiga, ofullständiga eller om vi inte kan öppna och läsa innehållet i den bifogade filen, kan företaget få betala förseningsavgift även om handlingarna har kommit in till oss i rätt tid.

Detta ska du skicka in

Bestyrkt kopia av årsredovisningen

Den ska bestå av följande delar

 • förvaltningsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • noter
 • kassaflödesanalys, om det är ett större aktiebolag.

Läs mer om årsredovisningens olika delar på sidan Årsredovisningens delar

Fastställelseintyg

Ett fastställelseintyg är ett speciellt intyg som måste finnas på årsredovisningen. Det ska vara underskrivet i original. Läs mer på denna sida:

Fastställelseintyg

Revisionsberättelse

Vissadigital brevlådabehöver inte lämna in en revisionsberättelse. Läs mer om vad som gäller för just dig: 

Revisionsberättelse eller inte?

Om företaget ingår i en koncern

Om aktiebolaget är moderbolag i en större koncern ska du skicka in en redovisning och en revisionsberättelse för koncernen.

Ta reda på om årsredovisningen kommit in

För att se när den senaste årsredovisningen för ett aktiebolag har kommit in till oss kan du göra på två sätt:

Årsredovisning för små aktiebolag - hur går det till?

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264 för att spela upp den i ett annat program.

Vad vi kontrollerar innan vi registrerar en årsredovisning

Innan vi registrerar en årsredovisning kontrollerar vi bland annat att årsredovisningen innehåller de delar den ska innehålla, att samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören i aktiebolaget har skrivit under den och att det finns ett fastställelseintyg. Om aktiebolaget har krav på revision kontrollerar vi att det finns en revisionsberättelse och att en behörig revisor har undertecknat den.

Det är alltid aktiebolaget, det vill säga styrelsen och den verkställande direktören, som ansvarar för den ekonomiska information som lämnas i årsredovisningen. Bolagsverkets uppdrag är att registrera och kungöra en offentliggjord årsredovisning.

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, WebM för att spela upp den i ett annat program.

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan