Årsredovisningsguiden för aktiebolag

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Vem ska underteckna årsredovisningen? Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören, om en sådan är utsedd1
När ska ordinarie bolagsstämma hållas? Inom sex månader från räkenskapsårets utgång
Ska årsredovisning skickas in? Ja
Ska revisionsberättelse skickas in?

Ja, huvudregeln är att aktiebolag ska skicka in revisionsberättelse

Undantag gäller för små privata aktiebolag som kan välja att inte ha revisor

Krävs revisor?

Skickas till? Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall
Vad ska skickas in?
  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större aktiebolag2, finansieringsanalys (kassaflödesanalys)
  • Fastställelseintyg i original3
  • Revisionsberättelse, om det krävs.
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om aktiebolaget är  moderbolag i en större koncern2

Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören3

När ska handlingarna ha kommit in? Senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.
Sanktioner om handlingarna inte kommer in

Förseningsavgifter4

Likvidation4

Bestämmelser
  • 6 kap. 1 § första stycket 1 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 1 samt 5, 6 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 9 kap. 1 § och 25 kap 11 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)
  • p. 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:834) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Noter

1. Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

2. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

3. Hur skriver man ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - med revision (171 kB)

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - utan revision (162 kB)

4. Sanktioner

Förseningsavgift

Ett aktiebolag ska betala en förseningsavgift på 5 000 kronor om  årsredovisningen och revisionsberättelsen (samt i förekommande fall  koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen) inte har kommit in  till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

Efter ytterligare två månaders dröjsmål ska bolaget betala en andra  förseningsavgift på 5 000 kronor. Om handlingarna dröjer ytterligare två  månader ska bolaget betala en tredje förseningsavgift på 10 000 kronor.

För publika aktiebolag är avgifterna högre (10 000 kronor, 10 000 kronor  respektive 20 000 kronor)

Likvidation

Ett aktiebolag som inte har lämnat in sin årsredovisning och  revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och  koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket inom elva månader från  räkenskapsårets utgång riskerar tvångslikvidation.

Bokföringsbrott

Observera att i vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i tid åtalas för bokföringsbrott.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan