Årsstämma – aktiebolag

Varje år ska aktiebolaget hålla en bolagsstämma som kallas årsstämma, där aktieägarna fattar viktiga beslut. De ska exempelvis lägga fram årsredovisningen och fastställa resultat- och balansräkningen.

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Den ska vanligen hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. I bolagsordningen kan det finnas andra bestämmelser om detta.

När ska ni hålla årsstämma?

Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Vad ska ni göra på årsstämman?

Varje år måste aktiebolaget hålla en årsstämma. Där beslutar aktieägarna bland annat att fastställa resultat- och balansräkning i den lämnade årsredovisningen.

Det här ska ni ta upp på årsstämman:

 1. Välja ordförande för stämman.
 2. Upprätta och godkänna röstlängd.
 3. Välja en eller två justerare.
 4. Pröva om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
 5. Godkänna dagordningen.
 6. Lägga fram årsredovisningen, och revisionsberättelsen när det krävs.
 7. Besluta om
  • att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen
  • ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
 8. Välja styrelse och i förekommande fall revisorer.
 9. Bestämma arvoden till styrelsen och revisorerna.

Även andra ärenden ska tas upp om det är bestämt i lagen eller i bolagsordningen.

Vi har tagit fram mallar med exempel på protokoll vid årsstämman (för aktiebolag med eller utan revisor) som du kan använda och redigera som du vill:

Årsstämma för aktiebolag med revisor (54 kB)

Årsstämma för aktiebolag utan revisor (51 kB)

Kallelse

Reglerna för att kalla till en bolagsstämma eller årsstämma skiljer sig åt beroende på om det är ett publikt eller ett privat aktiebolag och på vilka typer av beslut som ska fattas.

Privata aktiebolag

Publika aktiebolag

Omröstning med mera

Om inte annat är bestämt i den registrerade bolagsordningen har varje aktie en röst. Hur hög majoritet som behövs beror på vilken typ av beslut det handlar om och vad som står i lagen och i bolagsordningen. Där kan det också finnas regler om annat än hur man röstar.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan