Börsbolag

Årsredovisning för börsbolag

Här hittar du information om vad som gäller för börsbolags årsredovisning. Ett börsbolag är ett aktiebolag som har aktier inregistrerade vid en fondbörs.

Bolagsstyrningsrapport

Alla börsbolag ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Den kan tas in i förvaltningsberättelsen eller vara en separat handling. Rapporten kan offentliggöras tillsammans med förvaltningsberättelsen eller på aktiebolagets webbplats. I så fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en uppgift om den webbplats där rapporten finns. I revisionsberättelsen eller i revisorsyttrande ska revisorerna göra vissa uttalanden om bolagsstyrningsrapporten.

Börsbolag som inte skickar in sin bolagsstyrningsrapport till Bolagsverket eller som inte offentliggör den på sin webbplats kan få betala förseningsavgifter och kan till slut bli föremål för likvidation.

Tryckta årsredovisningar

Många börsbolag väljer att trycka och publicera sina årsredovisningar. Det går bra att utelämna vissa uppgifter i den publicerade årsredovisningen, men däremot ska fullständiga uppgifter lämnas i den kopia av originalet som skickas in till oss. Dessa regler kan innebära att vissa större börsbolag har två versioner av företagets årsredovisning.

Om företaget i stället använder sig av den tryckta versionen som original, kan företaget göra så här: kopiera årsredovisningen och bilagorna, sidnumrera hela dokumentet och påteckna fastställelseintyg. Sätt på ett försättsblad där fullständigt företagsnamn, organisationsnummer och räkenskapsperiod står och sätt ihop till ett dokument.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan