Årsredovisningens delar – aktiebolag

Varje år ska alla aktiebolag och många andra företag göra en årsredovisning. Den är ett av de viktigaste dokument som ett företag upprättar.

 En årsredovisning ska vara upprättad på svenska och innehålla följande delar, i denna ordning:  

 1. förvaltningsberättelse
 2. resultaträkning
 3. balansräkning och
 4. tilläggsupplysningar (noter).

I menyn hittar du information om var och en av de olika delarna som ska ingå i en årsredovisning.  

Tänk på att

 • Årsredovisningen som ni skickar till Bolagsverket ska vara en bestyrkt kopia av originalet. Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intyg/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet. Intyget ska vara undertecknat i original.
 • Ett original av årsredovisningen ska alltid finnas hos företaget.
 • Organisationsnumret ska helst stå på varje sida.
 • Det registrerade företagsnamnet ska skrivas ut i sin helhet, åtminstone på årsredovisningens första sida och i förvaltningsberättelsen. Det är alltså inte tillräckligt med en förkortning eller en populärversion.
 • Räkenskapsåret ska skrivas ut tydligt, exempelvis 2014-01-01–2014-12-31.
 • Det ska tydligt framgå vilken enhet som används för olika belopp, exempelvis kr (kronor), tkr (tusentals kronor), mnkr (miljoner kronor) och mdkr (miljarder kronor).
 • Eftersom handlingarna skannas bör det inte finnas färger och tonade fält i den kopia som ni skickar till Bolagsverket. Innehållet kan då bli oläsligt.

Större företag ska upprätta en kassaflödesanalys

Om företaget per definition är ett större företag, ska ni också upprätta en kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys ska redovisa företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

I menyn hittar du sidan Större och mindre företag där du kan läsa om vilka företag som räknas som större.

Redovisningsvaluta och språk

Aktiebolag, ekonomiska föreningar och utländska företags filialer i Sverige kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro. Det är företaget som tar ställning till vilken redovisningsvaluta det ska ha.

Ett svenskt företag ska upprätta sin årsredovisning på svenska.

Redovisningsvaluta

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan