Resultat- och balansräkning – aktiebolag

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. En balansräkning ska ge en bild av aktiebolagets ekonomiska ställning på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret.

Resultaträkningen

Resultaträkningen visar bland annat aktiebolagets samtliga intäkter och kostnader i sammandrag.

Det finns två sätt att upprätta resultaträkningen på:

  • funktionsindelad eller
  • kostnadsindelad.

Aktiebolaget kan välja den uppställningsform som är mest lämpad för beskrivningen av resultatet. Har företaget valt en viss uppställningsform är det bara om det finns särskilda skäl som det sedan går att byta. Företag som valt att upprätta sin årsredovisning enligt Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), ska upprätta en kostnadsslagsindelad resultaträkning.

Hur en kostnadsslagsindelad resultaträkning ska utformas framgår av Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Se kapitel 4 med tillhörande kommentarer.

Hur intäkter och kostnader i ett mindre aktiebolags resultaträkning ska redovisas framgår också av vägledningen. Se kapitel 6-8 med tillhörande kommentarer och exempel.

Balansräkningen

Balansräkningen ska i sammandrag visa alla tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen.

Hur en balansräkning ska utformas framgår av Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Se kapitel 4 med tillhörande kommentarer.

Hur tillgångar, skulder och eget kapital i ett mindre aktiebolags balansräkning ska redovisas framgår av Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Se kapitel 9-18 med tillhörande kommentarer och exempel.

Förkortad resultat- och balansräkning

Mindre företag har möjlighet att redovisa balans- och resultaträkningen i förkortad form i årsredovisningen. I menyn kan du läsa om vilka företag som räknas som mindre.

Förkortad resultaträkning

Företagen som använder sig av förkortad resultaträkning ska lämna en uppgift om sin nettoomsättning i resultaträkningen. Mindre företag kan slippa att uppge nettoomsättningen i sin årsredovisning om de ansöker om dispens hos Bolagsverket. Läs mer om dispens från att uppge nettoomsättningen i menyn.

Förkortad balansräkning

Mindre företag med räkenskapsår som avslutas efter 2010-12-31 kan även slå ihop vissa poster i balansräkningen till en förkortad balansräkning. I menyn kan du läsa om vilka företag som räknas som mindre.

Hur en förkortad resultat- och balansräkning ska utformas framgår av Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Se kapitel 4 med tillhörande kommentarer.

Tänk på att

  • Ange nettoomsättningen i anslutning till bruttovinst eller bruttoförlust i resultaträkningen, om företaget använder sig av förkortad resultaträkning.
  • Nettoomsättningen ska finnas med, och får bara utelämnas om Bolagsverket ger dispens till det.
  • Kontrollera att resultaträkningen och balansräkningen är rätt summerade.
  • Kontrollera att balansomslutningen, alltså att summa tillgångar är samma som summa eget kapital, avsättningar och skulder.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan