Ersätta en årsredovisning med en ny

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom (mål nr 6633-10) konstaterat att det inte är förenligt med god redovisningssed att rätta fel i räkenskaperna genom att ersätta ett fastställt bokslut med ett nytt. Det nya bokslutet för det aktuella bolaget kunde därför inte godtas som underlag för beskattningen.

Det är viktigt att beakta denna dom när ett bolag överväger att ersätta redan fastställd resultat- och balansräkning eftersom det kan få skattemässiga konsekvenser.

Skatteverket kan svara på frågor

Kontakta Skatteverket vid frågor om ändring av en årsredovisning. Det är sedan upp till bolaget att överväga om det finns förutsättningar att fastställa ny resultat- och balansräkning och komma in med den nya årsredovisningen till Bolagsverket för registrering och kungörande.

Bolagsverkets roll

Bolagsverket tar inte ställning till om det är möjligt eller inte att ersätta redan fastställd resultat- och balansräkning med en ny årsredovisning. Det är inte vår roll att bedöma vad som i varje situation är god redovisningssed.

Vi kommer även i fortsättningen att registrera årsredovisningar där bolagen begär utbyte. Anledningen är att det kan finnas en rad skäl till att bolagen vill ersätta en tidigare ingiven årsredovisning. Exempelvis felaktigt uppgivna organisationsnummer eller företagsnamn och felaktiga summeringar.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan