Årsredovisning vid fusion och likvidation – aktiebolag

Likvidatorn för ett aktiebolag i likvidation ska skicka in en årsredovisning för varje räkenskapsår. Vid en fusion behöver ett dotterbolag inte skicka in en årsredovisning till Bolagsverket för det förkortade räkenskapsåret.

Årsredovisning för aktiebolag i fusion

Vid en fusion behöver dotterbolaget inte upprätta och skicka in någon årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret, alltså fram till fusionsdagen.

Moderföretaget (det övertagande bolaget) ska däremot i samband med den första årsredovisningen efter fusionsdagen lämna följande uppgifter i tilläggsupplysningarna om de företag som har tagits över genom fusionen:

 • företagsnamn och organisationsnummer
 • fusionsdag
 • det belopp med vilket det överlåtande bolagets nettoomsättning och rörelseresultat ingår i det övertagande bolagets resultaträkning för tiden före fusionens registrering
 • den del av det överlåtande bolagets nettoomsättning och rörelseresultat som inte har redovisats i det övertagande bolagets resultaträkning
 • storleken på det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och obeskattade reserver omedelbart före överföringen till det övertagande bolaget, redovisade i en sammandragen balansräkning.

Observera att Bolagsverket ska ha gett tillstånd till och registrerat fusionen. Fusionsdagen måste alltså ha inträffat innan detta blir aktuellt.

Bokföringsnämnden vägleder dig

Bokföringsnämnden har gett ut

 • allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag, BFNAR 1999:1
 • allmänna råd om redovisning av fusion, BFNAR 2003:2, senast ändrad genom BFNAR 2005:3.

Du hittar länkar till Bokföringsnämndens dokument under Externa länkar.

Årsredovisning för företag i likvidation

Likvidatorn ska för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Företag som har gått i likvidation kan påföras förseningsavgift om inte årsredovisning och, om så krävs, revisionsberättelsen som gäller tiden efter likvidationsbeslutet har kommit in till oss inom sju månader från räkenskapsårets utgång.

En årsredovisning för ett aktiebolag i likvidation ska läggas fram på en årsstämma för fastställelse.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - med revision (171 kB)

Följande ska inte vara med i årsredovisningen för ett företag i likvidation:

 • disposition av vinst eller förlust
 • medelantalet anställda med mera
 • finansieringsanalys
 • koncernredovisning och delårsrapport.

Tillgångar och skulder värderas enligt 25 kap. 37 § 4 stycket aktiebolagslagen.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan