Delårsrapport

Här ser du vilka företag som ska skicka in en delårsrapport och vad den ska innehålla.

Företag som måste skicka in en delårsrapport

Följande typer av företag ska skicka in delårsrapporter till Bolagsverket

 • börsbolag – företag vars andelar eller skuldebrev är noterade på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.
 • finansiella holdingföretag – företag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är antingen kreditinstitut och värdepappersföretag eller försäkringsföretag.
 • banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut och värdepappersbolag.

En delårsrapport för ett börsbolag ska

 • omfatta räkenskapsårets första sex månader, alltså en halvårsrapport.
 • vara underskriven av samtliga i styrelsen och den verkställande direktören.
 • inom två månader från rapportperiodens utgång skickas i bestyrkt kopia till Bolagsverket.
 • offentliggöras så snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång.

En delårsrapport för övriga ovanstående företag som inte är börsnoterade ska

 • avges minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader.
 • avse verksamheten från räkenskapsårets början och omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
 • inom två månader från rapportperiodens utgång skickas i bestyrkt kopia till Bolagsverket.
 • vara underskriven av en styrelseledamot eller av verkställande direktören.

En delårsrapport för ett moderföretag i en koncern ska innehålla

 • uppgifter för moderföretaget.
 • uppgifter för koncernen.
 • jämförande uppgifter för samma rapportperiod för föregående räkenskapsår – om det inte finns särskilda hinder.

Det är företaget som bedömer om delårsrapport måste upprättas. Bolagsverket kan vitesförelägga styrelseledamöterna och verkställande direktören i förekommande fall att ge in delårsrapport.

En delårsrapport ska innehålla

 • en balansräkning i sammandrag – minst de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen.
 • en resultaträkning i sammandrag – minst de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen.
 • noter.
 • delårsinformation.

Samma principer ska följas för redovisning och värdering som när årsredovisningen upprättas. För vissa företagsformer finns ytterligare lagregler och föreskrifter om delårsrapporter, deras innehåll, offentliggörande med mera. För börsbolag, banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut och värdepappersbolag har Finansinspektionen tagit fram föreskrifter och vägledningar. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och normgivare för dessa företag inom området.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan