Revisionsberättelse – aktiebolag

I revisionsberättelsen redogör revisorn för vad han eller hon uppmärksammat i sin granskning av aktiebolagets årsredovisning och styrelsens förvaltning av aktiebolaget under räkenskapsåret. 

Bolagsverket godtar bara revisionsberättelser som har lämnats av aktiebolagets valda auktoriserade eller godkända revisor.

I revisionsberättelsen ska det framgå uttalanden om

 • att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen eller annan tillämplig lag.

Revisorn ska uttala sig om hon eller han kan till- eller avstyrka

 • att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen (samt eventuell koncernresultaträkning och koncernbalansräkning) 
 • styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition
 • ansvarsfriheten för styrelsen (och eventuell verkställande direktör).

Tänk på att

 • Räkenskapsåret ska skrivas med periodens första och sista dag, exempelvis 2013-01-01–2013-12-31.
 • Aktiebolagets namn och organisationsnummer ska finnas med.
 • Alla uttalande som ska vara i revisionsberättelsen finns med (se ovan).
 • Datumet för revisionens avslutande ska stå på revisionsberättelsen. Det ska anges med år, månad och dag.
 • Kopian av revisionsberättelsen ska vara bestyrkt eftersom revisionsberättelsen är en egen handling. Använd gärna något av våra exempel på fastställelseintyg med bestyrkande av handlingarna:
  Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - med revision (171 kB)
  Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - utan revision (162 kB)
 • Om en revisorssuppleant ersatt den ordinarie revisorn, ska det framgå vid underskriften att personen har skrivit under i egenskap av suppleant.
 • Revisorn ska påteckna årsredovisningen, alltså revisorn ska på årsredovisningen skriva att han eller hon har lämnat en revisionsberättelse om årsredovisningen samt skriva under påteckningen.
 • När koncernredovisning inte upprättas, utan moderföretaget hänvisar till sitt eget moderföretags eller annan överliggande koncernredovisning, får inte koncernredovisningen kommenteras i revisionsberättelsen.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan