Större och mindre företag

Här hittar du gränsvärden för vad som räknas som större och mindre företag samt större och mindre koncerner.

De gränsvärden du hittar här gäller för räkenskapsår som inleds efter 2010-10-31. De tidigare gränsvärdena visas inom parentes.

Större företag

Med större företag avses företag som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda i medeltal (50)
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning (25 miljoner kronor)
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning (50 miljoner kronor)  

Följande företag anses alltid som ett större företag. Ett företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid

  • en börs eller
  • en auktoriserad marknadsplats eller
  • någon annan reglerad marknad.

Kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa bestämmelserna som gäller för större företag oavsett antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Detta gäller om inte något annat särskilt framgår av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Mindre företag

Övriga företag räknas till kategorin mindre företag.

Större koncerner

Med större koncerner avses koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 50 anställda i medeltal (50)
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning för koncernföretagen (25 miljoner kronor)
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning för koncernföretagen (50 miljoner kronor).

Vid tillämpningen av regeln ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. För räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015 behöver eliminering inte göras om tillämpningen istället utgår från gränsvärdena 48 miljoner kronor i balansomslutning och 96 miljoner kronor i nettoomsättning.

Kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska tillämpa bestämmelserna som gäller för större koncerner oavsett antal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Om inte något annat särskilt framgår av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Mindre koncerner

Övriga koncerner räknas till kategorin mindre koncerner.

Bokföringsnämndens redovisningsnormer

För mer information om olika kategorier och tolkningar av dessa, se Bokföringsnämndens webbplats, www.bfn.se, under rubriken Redovisningsregler/Vägledningar.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan