Likvidator - aktiebolag

Om ett aktiebolag ska avvecklas genom likvidation ska en likvidator utses. Likvidatorn har till uppgift att avveckla aktiebolaget. Likvidatorn utses av Bolagsverket eller av allmän domstol.

Krav på en likvidator

En likvidator

 • måste ha fyllt 18 år
 • får inte vara i konkurs
 • får inte ha näringsförbud
 • får inte ha en förvaltare.

Likvidatorns ställning

En likvidator

 • ersätter styrelsen, den verkställande direktören och eventuella särskilda firmatecknare
 • är firmatecknare, det vill säga, har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan.

Likvidatorns ansvar

En likvidator har till uppgift att avveckla aktiebolaget och ska

 • ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket
 • upprätta och ge in årsredovisningar under likvidationen
 • förvandla bolagets egendom till pengar i den utsträckning det behövs för likvidationen
 • betala aktiebolagets skulder
 • lägga fram en slutredovisning på en bolagsstämma 
 • anmäla att likvidationen är avslutad. 

Bolagsverket utser likvidator

När bolagsstämman beslutat om frivillig likvidation samt när Bolagsverket beslutat om tvångslikvidation, är det Bolagsverket som utser likvidatorn.

En domstol utser likvidator

I de fall allmän domstol beslutat om likvidation  utser domstolen likvidator.

Vem kan Bolagsverket utse till likvidator vid frivillig likvidation?

Vid en frivillig likvidation kan bolagsstämman föreslå likvidator. Likvidatorn ska vara lämplig för uppdraget. Likvidatorn får normalt inte ha ingått i aktiebolagets ledning eller genom aktieinnehav ha utövat ett bestämmande inflytande över aktiebolaget. Bolagsverket prövar om den föreslagna personen kan utses till likvidator och tar då hänsyn till att uppdraget kräver en ganska ingående kunskap om många regler. Den föreslagna personens kompetens och erfarenhet ska framgå av en särskild meritförteckning.

Det är omständigheterna i det enskilda aktiebolaget som är avgörande för vilken kompetens och erfarenhet som krävs av likvidatorn. Bolagsverket godtar inte ett förslag att utse aktiebolagets revisor till likvidator.

För aktiebolag som inte har någon revisionsberättelse till den senastoffentliggjorda årsredovisningen utser Bolagsverket inte en person som har ingått i aktiebolagets ledning eller som genom aktieinnehav har utövat ett bestämmande inflytande över aktiebolaget till likvidator.

Om aktiebolaget har en revisionsberättelse till den senast inlämnade årsredovisningen och aktiebolagets ställning är god kan Bolagsverket utse styrelseledamot, aktieägare eller någon annan i ledningen till likvidator. För att aktiebolagets ställning ska anses vara god ska det inte finnas någon anledning till tvångslikvidation och inte heller några påtagliga brister av annat slag.

1. Om aktiebolagets senaste årsredovisning inte har en revisionsberättelse, ska likvidatorn vara oberoende av aktiebolaget.
2. Om aktiebolagets senaste årsredovisning har en revisionsberättelse, kan likvidatorn vara en styrelseledamot, aktieägare eller annan i ledningen.

I vissa fall utser Bolagsverket endast en oberoende advokat till likvidator. Här är exempel på detta:

 • Om det finns grund för att fatta ett beslut om tvångslikvidation .
 • Aktiebolagets senast ingivna årsredovisning visar kapitalbrist, det vill säga bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
 • Aktiebolaget har inte lämnat in årsredovisning trots att det gått sju månader från det senaste räkenskapsårets utgång.
 • Aktiebolaget har andra påtagliga brister i aktiebolagsregistret.

Bekräftelse av möjlighet att ta uppdrag som likvidator

Innan Bolagsverket utser en viss person till likvidator ska personen ha skickat in en bekräftelse på att han eller hon kan åta sig uppdraget.

Den tillfrågade likvidatorn ska överväga om han eller hon har den kompetens som krävs för uppdraget och om det finns något som gör att personen bör avstå från uppdraget.

Intresseanmälan för att bli likvidator

Bolagsverket har ett register över de personer som har anmält intresse att få uppdrag som likvidator. Registret är i första hand avsett för personer som kan vara kvalificerade likvidatorer, det vill säga de som uppfyller förutsättningarna för att bli likvidator i tvångslikvidationer och de fall av frivillig likvidation där aktiebolagets ställning inte bedöms vara god.

Ersättning till likvidator

En likvidator har rätt till ersättning för sitt uppdrag från aktiebolaget. En likvidatorn kan under vissa förutsättningar få ersättning från Bolagsverket. Läs mer på sidan Likvidatorsersättning i menyn.

Avgå som likvidator och byte av likvidator

Om en likvidator själv begär att få avgå, och visar skäl till det, ska likvidatorn entledigas från uppdraget. Den som har utsett likvidatorn, det vill säga Bolagsverket eller domstolen, entledigar i dessa fall likvidatorn. Den som har entledigat likvidatorn ska genast utse en ny likvidator.

Om en likvidator inte är lämplig eller av annan orsak bör skiljas från uppdraget kan likvidatorn entledigas av en allmän domstol. En ansökan om det till domstol kan göras av Bolagsverket, likvidatorn, en aktieägare eller någon annan vars rätt är beroende av likvidationen.

Om ett aktiebolag som är i likvidation saknar en likvidator, exempelvis på grund av dödsfall, ska Bolagsverket utse en ny likvidator.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan