Aktiebok och aktiebrev

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok. Du som är aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget.

Aktiebok

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden.

Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Vilka som äger aktierna i ett aktiebolag registreras inte av Bolagsverket.

Aktiebok (78 kB)

Aktiebrev

Av ett aktiebrev framgår det vem som äger vissa av aktiebolagets aktier. Du som är aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget. Ofta representerar ett aktiebrev flera aktier. Aktiebrev ska vara ställda till en viss person. Det innebär att om du överlåter en aktie måste du överlämna aktiebrevet till köparen. Då skriver du ”Överlåtes på N N” på aktiebrevet.

Aktiebrev (49 kB)

Ansök om dödande av aktiebrev som kommit bort

Förlorar du ditt aktiebrev kan du ansöka hos oss om att döda det. Beslutar vi om att döda aktiebrevet kan du som aktieägare begära att få ett nytt aktiebrev av aktiebolaget.

Så här ansöker du:

  1. Skicka in blanketten, Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort, nr 808 till oss. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden, det vill säga den som förlorat brevet, eller av någon med fullmakt. Om sökanden är ett företag ska en behörig företrädare skriva under ansökan.
  2. Betala avgiften på 950 kronor.
  3. När vi har alla uppgifter som behövs meddelar vi aktiebolaget som utfärdat aktiebrevet att du har ansökt om att få döda det.
  4. Vi kungör ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar i minst ett år. I föreläggandet uppmanar vi den som vet något om aktiebrevet att anmäla det till oss.
  5. Vi tar ett beslut som skickas till dig.
  6. Beslutar vi att aktiebrevet ska dödas kan du vända dig till aktiebolaget och be dem utfärda ett nytt aktiebrev.

Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort, nr 808 (80 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan