Revisor – aktiebolag

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Men de flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek kan välja att inte ha det.

I den här filmen får du tips om vad som är bra att tänka på vid start av ett aktiebolag utan revisor.

Aktiebolag utan revisor

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, WebM för att spela upp den i ett annat program.

På sidan Vanliga frågor om revisor hittar du svar på många frågor.

Allmänna krav på revisorer

Det är bara de som fått behörighet av Revisorsinspektionen som får vara revisorer, nämligen

 • godkända revisorer
 • auktoriserade revisorer
 • registrerade revisionsbolag.

En revisor i ett aktiebolag måste vara minst 18 år och får inte

 • vara i konkurs
 • ha förvaltare
 • ha näringsförbud
 • ha rådgivningsförbud.

Att inte ha revisor

Om aktiebolaget väljer att inte ha revisor är det extra viktigt att fundera på om ni har behov av hjälp. Ni kan exempelvis behöva anlita en redovisningskonsult för bokföringen och redovisningen eller för att göra årsredovisningen.

Bolagsordningen ska alltid innehålla en bestämmelse om revisor. Bestämmelsen ska tydligt säga antingen att aktiebolaget ska ha revisor eller inte. Om bestämmelsen säger att aktiebolaget inte ska ha någon revisor, kan bolagsstämman ändå besluta om att utse en revisor.

Om aktiebolaget ska ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många som kan väljas. Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år.

De aktiebolag som alltid måste ha revisor är

 • publika aktiebolag
 • aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse
 • aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen.

Andra aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Observera att det är samma värden som inte får vara uppfyllda två år i rad. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Förutom dessa krav kan det finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

Beräkningen av värdena

Värdena ska beräknas på samma sätt som beräkningen görs inom redovisningslagstiftningen. Om du vill läsa mer om hur dessa värden ska beräknas, kan du göra det på Bokföringsnämndens webbplats.

Redovisning och revision

Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning varje år. Det är styrelsen som ansvarar för att bokföringen och redovisningen sköts. Om aktiebolaget har revisor får hen aldrig sköta företagets räkenskaper. Revisorn ska granska räkenskaperna och hur styrelsen och den verkställande direktören har skött företaget. Revisorn ska skriva en revisionsberättelse till årsredovisningen. Det får ingen annan göra. Revisorn har också skyldighet att anmäla vissa brott som upptäcks vid granskningen.

Revisionsberättelse eller inte?

Om en revisor finns registrerad på räkenskapsårets sista dag, måste en revisionsberättelse alltid skickas in med årsredovisningen. På sidan Revisionsberättelse eller inte kan du läsa mer om när ett aktiebolag måste skicka in en revisionsberättelse.

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan