Aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning

Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Reglerna syftar till att säkerställa att företagets vinst huvudsakligen stannar kvar i företaget.

Följande gäller:

  • Det ska framgå av bolagsordningen att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
  • Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning ska ha minst en revisor.
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får vara överlåtande företag i en fusion eller vid en delning bara om det övertagande företaget är av samma slag.
  • Företagsnamnet ska följas av beteckningen ”(svb)” om det inte av namnet framgår att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
  • I ett aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning får inte beslutas att bolaget inte längre ska vara ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Regler för företagsformen finns i aktiebolagslagens 32 kapitel.

Värdeöverföring

För aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning gäller två slag av värdeöverföringsbegränsningar. Dels gäller de allmänna begränsningarna i 17 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagslagen. Dels gäller de särskilda begräsningarna som anges i 32 kap. 5 § aktiebolagslagen. De i lagen särskilt angivna värdeöverföringsbegränsningarna gäller oavsett om bolagsordningen innehåller en sådan föreskrift eller inte.

Likvidation

Vid skifte i samband med likvidation av ett aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning ska aktieägarna tilldelas högst ett belopp som motsvarar

  • det kapital som har tillskjutits till bolaget som betalning för aktier, och
  • del av återstående tillgångar med den begränsning som framgår av 32 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Vad som därefter återstår ska tillfalla det eller de andra aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning som anges i bolagsordningen. Saknar bolagsordningen uppgift om ett sådant aktiebolag eller finns inte det eller de aktiebolag som anges i bolagsordningen, ska tillgångarna tillfalla allmänna arvsfonden.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan