Bolagsverket

Bolagsverket riktar 124 uppgiftskrav mot företag.* Det motsvarar 10,7 procent av det totala antalet uppgiftskrav som myndigheterna kartlagt.

* Uppgiftskrav är krav på företag att lämna uppgifter till statliga myndigheter, till följd av lag, förordning eller föreskrift. Ett uppgiftskrav kan leda till att flera olika uppgifter behöver lämnas in. Det kan ske med viss regelbundenhet eller efter en viss händelse.

63 av 124 kartlagda uppgiftskrav innehåller ekonomiska uppgifter om företaget.

10 av 124 kartlagda uppgiftskrav innehåller uppgifter om företagets anställda.

När lämnas uppgifter till Bolagsverket?

För att identifiera vid vilka tidpunkter eller händelser som bördan är störst för företagen, fick Bolagsverket besvara frågor om företagens uppgiftslämnande sker vid en särskild tidpunkt (kalenderstyrt), till följd av viss händelse (händelsestyrt) eller vid en särskild tidpunkt om en viss händelse inträffat.

Kartläggningen visar att 2 procent av uppgiftslämnandet till Bolagsverket är kalenderstyrt.

Tabellen visar hur de kalenderstyrda uppgiftskraven är fördelade över året.

Periodicitet Antal
April 1
Maj 1
Juni 1

98 procent av uppgiftslämnandet till Bolagsverket är händelsestyrt.

Vem lämnar uppgifter till Bolagsverket?

För att identifiera om vissa typer av företag omfattas av fler uppgiftskrav än andra och i vilken utsträckning ombud kan användas för uppgiftsinlämning, fick Bolagsverket bland annat svara på om uppgiftskraven riktas mot vissa branscher och företagsformer, om de enbart berör arbetsgivare och om ombud kan användas för uppgiftsinlämning.

Följande uppgiftskrav riktas mot specifik bransch:

Branschkod Bransch Antal
K Finans- och försäkringsverksamhet 45
L Fastighetsverksamhet 6
X Inte relevant eller avser alla 73

Följande uppgiftskrav riktas mot specifik företagsform:

Företagsform Antal
Aktiebolag 34
Bostadsrättsförening 23
Ekonomisk förening 17
Enskild näringsidkare 4
Handelsbolag 4
Kommanditbolag 4
Annan företagsform 48
Inte relevant eller avser alla 15

Kartläggningen visar att Bolagsverket inte har några uppgiftskrav som specifikt berör arbetsgivare. Samtliga 124 uppgiftskrav kan lämnas in via ombud.

Hur lämnas uppgifter till Bolagsverket?

Bolagsverket hanterar årligen 847 663 ärenden till följd av de 124 kartlagda uppgiftskraven.

112 av 124 uppgiftskrav kräver underskrift elektroniskt eller på papper.

Följande uppgiftskrav innehåller uppgifter som kan lämnas in via e-tjänst:

Uppgiftskrav Id
Registrering av auktoriserad eller godkänd revisor BOL219
Registrering av föreståndare BOL265
Kungörelse av kallelse till bolagsstämma i PoIT för aktiebolag BOL268
Bostadsrättsföreningens beslut om att ändra stadgarna ska genast anmälas för registrering BOL273
Följande näringsidkare kan registreras i handelsregistret: Enskilda personer som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet BOL231
Om bolagsman i handelsbolag inte är folkbokförd i Swe ska vissa handlingar ges in BOL233
Anmälan om registrering av föreningens firma BOL236
Anmälan om revisor i aktiebolag BOL242
Beslut om bifirma i aktiebolag BOL248
Bildande av ekonomisk förening BOL249
Beslut om antagande av bifirma i ekonomisk förening BOL254
Registrering av prokura BOL255
Anmälan om att verksamheten upphört (HR) BOL256
Inlämnande av årsredovisningshandlingar BOL257
Revisors uppdrag upphör i förtid BOL197
Bildande av aktiebolag: Anmäla bolaget för registrering BOL103
Underrättelse enligt 22 kap 7 § och en uppmaning enligt 22 kap 11 § kungöras i Post- och Inrikes Tidningar BOL123
Bolagets ledning: Registrering i aktiebolagsregistret om bolagets ledning BOL191
Bolagsordning: Anmälan till aktiebolagsregister av beslut om ändring av bolagsordningen BOL159
Registrering avseende beslut att ändra stadgarna BOL200
Registrering vid fall föreningen byter adress BOL205

De uppgiftskrav som även finns i databasen Malin på Tillväxtverket har en länk dit. Där kan du läsa mer om vad som gäller för det specifika uppgiftskravet.

Grundläggande uppgifter

En fördjupad del av kartläggningen handlar om grundläggande uppgifter. Av de uppgifter som lämnas in i uppgiftskraven definierades 38 uppgifter som grundläggande. Syftet med fördjupningen var att identifiera när företag behöver lämna samma uppgift flera gånger och om återanvändning av uppgifter redan förekommer.

Tabellen visar vilka grundläggande uppgifter som Bolagsverket efterfrågar i sina uppgiftskrav.

Grundläggande uppgift Uppgiftskrav där uppgiften efterfrågas Uppgiften samlas in från annan källa?
Antal anställda 9 Nej
Enskild näringsidkares folkbokföringsadress 5 Ja
Enskild näringsidkares namn 9 Ja
Enskild näringsidkares personnummer 12 Ja
Enskild näringsidkares postadress 5 Nej
E-post 26 Nej
Firmatecknare 26 Nej
F-skatt status 1 Ja
Företagsform 10 Nej
Företagsnamn 4 Nej
Kommun 22 Nej
Län 21 Nej
Mobiltelefon 1 Nej
Person-/organisationsnummer 124 Ja
Postadress för företagets arbetsställe 1 Nej
Postadress till företaget 28 Nej
Registrerat företagsnamn (Firma) 123 Nej
Räkenskapsår 22 Nej
Telefon 4 Nej
Verkställande direktörens folkbokföringsadress 15 Ja
Verkställande direktörens namn 17 Nej
Verkställande direktörens personnummer 17 Nej
Verkställande direktörens postadress 16 Nej

Under Läs mer finns beskrivningar av de grundläggande uppgifterna i tabellen.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan