Exempel på årsredovisning för företag som inte haft någon verksamhet

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som inte har haft någon verksamhet under de två senaste räkenskapsåren och inte redovisat några intäkter och kostnader. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

Aktiebolaget i det här exemplet har inte krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. Tänk också på att du kan ha fler poster i din årsredovisning än vad som finns i det här exemplet.

Exempel 3 AB
556999-9999
1 (3)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida
- förvaltningsberättelse 2
- balansräkning 2
- noter 3

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot i Exempel 3 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att balansräkningen har fastställts på årsstämma den 21 mars 2017.

Sundsvall den 21 mars 2017
Ort och datum
Karl Karlssons namnteckning
Underskrift
Karl Karlsson
Namnförtydligande
Exempel 3 AB
556999-9999
2 (3)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Aktiebolaget har för avsikt att tillverka och sälja produkter för den inhemska skogsindustrin. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet sedan det bildades och har inte några intäkter eller kostnader att redovisa. Inom de kommande fem åren kommer bolaget att starta tillverkningen och försäljningen.

Då bolaget inte bedrivit någon verksamhet och inte haft några intäkter och kostnader under räkenskapsåret lämnas inte någon resultaträkning. Inte heller lämnas något förslag till resultatdisposition då det inte finns något resultat att disponera.

Bolaget har sitt säte i Sundsvall, Västernorrlands län.

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank 50 000 50 000
Summa kassa och bank 50 000 50 000
Summa omsättningstillgångar 50 000 50 000
Summa tillgångar 50 000 50 000
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000
Summa eget kapital 50 000 50 000
Summa eget kapital och skulder 50 000 50 000
Exempel 3 AB
556999-9999
3 (3)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Sundsvall 2017-02-20

Karl Karlssons namnteckning
Karl Karlsson
Siv Karlssons namnteckning
Siv Karlsson
Uppdaterad: