Handlingar som ska skickas in – minskning av aktiekapitalet

Denna sammanställning är en översikt över vilka handlingar som ska skickas in tillsammans med anmälan om minskning av aktiekapitalet.

Vilka handlingar, förutom anmälan, som ska skickas in till Bolagsverket beror på ändamålet med minskningen, om aktier ska dras in eller inte, vilken typ av bolagsstämma som hållits med mera.

Täckande av förlust, årsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Täckande av förlust, extra bolagsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Återbetalning (kontanter) där alla aktieägare kan få aktier inlösta, årsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Se fotnot 6
Återbetalning (kontanter) där alla aktieägare kan få aktier inlösta, extra bolagsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
20:12-handlingar (årsredovisning m.m.)2 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Se fotnot 6
Återbetalning (kontanter) där inte alla aktieägare kan få aktier inlösta, årsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
Skäl varför inte alla aktieägare kan få sina aktier inlösta4 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Se fotnot 6
Återbetalning (kontanter) där inte alla aktieägare kan få aktier inlösta, extra bolagsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
20:12-handlingar (årsredovisning m.m.)2 Ja Ja
Skäl varför inte alla aktieägare kan få sina aktier inlösta4 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Se fotnot 6
Återbetalning (apport eller kvittning) där alla aktieägare kan få aktier inlösta, årsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
Redogörelse över apport, kvittning m.m.3 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Ja
Återbetalning (apport eller kvittning) där alla aktieägare kan få aktier inlösta, extra bolagsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
20:12-handlingar (årsredovisning m.m.)2 Ja Ja
Redogörelse över apport, kvittning m.m.3 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Ja
Återbetalning (apport eller kvittning) där inte alla aktieägare kan få aktier inlösta, årsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
Redogörelse över apport, kvittning m.m.3 Ja Ja
Skäl varför inte alla aktieägare kan få sina aktier inlösta4 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Ja
Återbetalning (apport eller kvittning) där inte alla aktieägare kan få aktier inlösta, extra bolagsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
20:12-handlingar (årsredovisning m.m.)2 Ja Ja
Redogörelse över apport, kvittning m.m.3 Ja Ja
Skäl varför inte alla aktieägare kan få sina aktier inlösta4 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Ja
Återbetalning (kontanter) utan indragning av aktier, årsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Se fotnot 6
Återbetalning (kontanter) utan indragning av aktier, extra bolagsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
20:12-handlingar (årsredovisning m.m.)2 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Se fotnot 6
Återbetalning (apport eller kvittning) utan indragning av aktier, årsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
Redogörelse över apport, kvittning m.m.3 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Ja
Återbetalning (apport eller kvittning) utan indragning av aktier, extra bolagsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan med försäkran Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Motiverat yttrande från styrelsen1 Ja Nej
20:12-handlingar (årsredovisning m.m.)2 Ja Ja
Redogörelse över apport, kvittning m.m.3 Ja Ja
Redogörelse över åtgärder i samband med minskning5 Ja Se fotnot 5
Revisorsyttrande6 Ja Ja
Avsättning till fritt eget kapital, årsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja
Avsättning till fritt eget kapital, extra bolagsstämma
Handling Upprättas? Skickas in?
Anmälan Ja Ja
Bolagsstämmoprotokoll Ja Ja

1. Motiverat yttrande från styrelsen

Om förslaget innebär att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna, ska det till förslaget till beslut bifogas ett motiverat yttrande från styrelsen om den föreslagna återbetalningen är försvarlig med hänsyn till 17 kap. 3 § andra och tredje styckena. Till förslaget ska även bifogas ett yttrande från bolagets revisor, om bolaget ska ha revisor, med uttalande om bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. Se mer i 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.

2. 20:12 handlingar (årsredovisning) med mera

Om minskningsbeloppet helt eller delvis ska användas för återbetalning till aktieägare och beslutet fattas på extra bolagsstämma, ska följande skickas med:

  1. en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna,
  2. om bolaget ska ha revisor, en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
  3. en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, och
  4. om bolaget ska ha revisor, ett revisorsyttrande över nyss nämnda redogörelse. Se mer i 20 kap. 12 § aktiebolagslagen

3. Redogörelse över apport, kvittning med mera

Om minskningen sker för återbetalning till aktieägare och återbetalningen sker med annat än pengar ska förslaget om minskning innehålla en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av

  1. värdet på apportegendom
  2. inlösenvillkor vid återbetalning med annan egendom än pengar eller
  3. inlösenvillkor om kvittning. Se mer i 20 kap. 13 § första stycket aktiebolagslagen.

4. Skäl varför inte alla aktieägare kan få sina aktier inlösta

Om förslaget innebär att inte alla aktieägare ska kunna få aktier inlösta, ska skälen för detta anges. Se 20 kap. 13 § tredje stycket aktiebolagslagen.

5. Redogörelse över åtgärder i samband med minskning

Om bolaget samtidigt med minskningen vidtar åtgärder som medför att varken det bundna egna kapitalet eller aktiekapitalet minskar, ska en redogörelse som innehåller uppgift om de övriga åtgärder som föreslås i detta avseende upprättas. I redogörelsen ska anges vilka effekter den föreslagna minskningen respektive övriga åtgärder var för sig har på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital. Se 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen.

Bolagsverket kräver dock som huvudregel inte in denna handling. Om exempelvis bolaget i ett minskningsärende samtidigt anmäler ökning av aktiekapitalet genom ny– eller fondemission, på minst lika stort belopp som minskningen, så behöver Bolagsverket inte se denna handling.

6. Revisorsyttrande

I de fall redogörelsen enligt 20 kap. 13 § avser apport eller kvittning eller åtgärder i samband med minskning ska redogörelsen granskas av en eller flera revisorer. Ett yttrande av en auktoriserad eller godkänd revisor ska upprättas över den redogörelse som styrelsen eller annan förslagsställare enligt 13 § i vissa fall ska upprätta (även om bolaget inte ska ha en egen revisor). Se mer i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen om yttrandets innehåll.

Om yttrandet avser åtgärder i samband med minskningen kräver Bolagsverket som huvudregel inte in denna handling. Om exempelvis bolaget i ett minskningsärende samtidigt anmäler ökning av aktiekapitalet genom ny– eller fondemission, på minst lika stort belopp som minskningen, så behöver Bolagsverket inte se denna handling.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan