Firmateckning – aktiebolag

Firmatecknare företräder företaget och kan exempelvis skriva under avtal.

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. Firmateckningen måste registreras hos Bolagsverket.

Firman tecknas av styrelsen

Hela styrelsen (alla styrelseledamöter), har alltid rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare. Då står det att "firman tecknas av styrelsen". Det betyder alltså att alla styrelseledamöter tillsammans ska skriva under.  

Särskilda firmatecknare

Styrelsen kan också utse en eller flera personer att enskilt (var för sig) eller tillsammans teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas för särskilda firmatecknare.

Verkställande direktörens rätt att skriva under

Om företaget har en verkställande direktör får den personen rätt att skriva under i företagets namn beträffande uppgifter som hen ska sköta i den löpande förvaltningen. 

En suppleant kan ersätta en ordinarie ledamot

En styrelsesuppleant kan ersätta en ordinarie styrelseledamot och skriva under i dennes ställe om ledamoten exempelvis avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller vid sjukdom och annan frånvaro. 

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan