Ändra stadgarna – bostadsrättsförening

Många ändringar i en bostadsrättsförening innebär att du måste ändra stadgarna. Det gör du i vår e-tjänst på verksamt.se Stadgarna ändras genom beslut av föreningsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

En eller två stämmor?

En förändring i stadgarna kan beslutas på endast en föreningsstämma om samtliga röstberättigade medlemmar är helt överens om förändringen. Om inte alla röstberättigade medlemmar är överens måste man ha två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska gå igenom. Om inte tillräcklig majoritet uppnås vid den andra stämman har förslaget fallit.

Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna. Det är inte nödvändigt att någon av stämmorna är en ordinarie föreningsstämma, om det inte är bestämt i stadgarna.

Mallar för protokoll

På sidan Bostadsrättsförening – blanketter och mallar hittar du exempel på stadgar och stämmoprotokoll.

Kallelsen till föreningsstämman

Ändring av stadgarna kan ske vid både ordinarie föreningsstämma och vid extra föreningsstämma. Styrelsen ska utfärda kallelsen tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Om det framgår av redan registrerade stadgar att kallelse får ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman är det tillåtet att kalla enligt den tidsfristen i stället.

I kallelsen till föreningsstämman ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges. Det enda fungerande sättet att uppfylla detta krav är att stadgeförslaget i sin helhet bifogas med kallelsen till medlemmarna.

Kallelse till den andra stämman får inte utfärdas innan den första stämman hållits. I kallelsen till den andra stämman ska det stå vilket beslut den första stämman har fattat. Stadgarna behöver inte skickas ut på nytt om inte den första stämman ändrade något i förslaget.

Protokoll från stämman

I protokollet från föreningsstämman ska det stå vilken majoritet ett beslut om stadgeändring har tagits med. Om samtliga medlemmar närvarat ska detta framgå.

Protokollet ska vara undertecknat av:

  • protokollföraren
  • stämmans ordförande
  • en justerare.

Föreningens namn, stämmans datum och ort ska också stå i protokollet.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.