Föreningsstämma – bostadsrättsförening

Varje år ska bostadsrättsföreningen hålla en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Vilka är med på stämman?

Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman och varje medlem har en röst om inte stadgarna säger annat.

Detta gör föreningsstämman

Föreningsstämman kan exempelvis besluta om

  • styrelsens sammansättning
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • revisorer
  • ändring av stadgarna
  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Kallelse och andra meddelanden

I stadgarna ska det stå när och hur kallelsen till föreningsstämman ska ske.

Kallelsen till ordinarie föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor men inte senare än fyra veckor före stämman. Samma kallelsetid gäller för en extra föreningsstämma där en ändring av stadgarna eller beslut om likvidation eller fusion ska behandlas. I stadgarna får det stå att kallelse kan ske senare än fyra veckor, dock senast två veckor före.

Kallelse till extra föreningsstämma där andra frågor än stadgar, likvidation eller fusion ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Det ska även framgå av stadgarna hur medlemmarna ska få reda på andra meddelanden från styrelsen.

Skicka kallelse och andra meddelanden med e-post

Föreningen kan skicka information till medlemmarna med e-post, trots att det i lagen står att den ska skickas med post. Det kan exempelvis vara kallelse till en föreningsstämma där stämman ska besluta om likvidation eller fusion. För att föreningen ska få göra det måste medlemmarna besluta om det på en föreningsstämma. Varje medlem måste också lämna sitt samtycke.

Lagar och regler

6 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar Länk till annan webbplats.