Revisor i bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. I de flesta fall behöver revisorn inte anmälas till Bolagsverket.

Vem kan vara revisor?

En revisor ska

 • ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet krävs för att kunna genomföra uppdraget
 • vara minst 18 år
 • inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud
 • inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om föreningen är större krävs

 • en auktoriserad revisor

Jäv får inte förekomma

Revisorn får inte vara

 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant
 • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

Däremot får revisorn vara medlem i föreningen.

När måste revisorn anmälas till Bolagsverket?

Om föreningen uppfyller mer än ett av dessa villkor ser vi den som större och då ska revisorn anmälas till Bolagsverket:

 • Medelantalet anställda i föreningen ska under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit mer än 50 .
 • Föreningens redovisade balansomslutning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än 40 miljoner kronor.
 • Föreningens redovisade nettoomsättning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än 80 miljoner kronor.

Anmäla revisor till Bolagsverket

Anmäl direkt i vår e-tjänst på verksamt.se. En styrelseledamot eller revisorn ska skriva under anmälan med sin e-legitimation.

Om e-legitimation

Bolagsverket kan i vissa fall utse en revisor

Om en förening saknar en revisor som den ska ha enligt lag eller stadgar, eller om revisorn är obehörig, kan Bolagsverket utse en revisor om någon ansöker om det.

Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av föreningsstämman eller av den som enligt stadgarna ska utse revisor i föreningen. Andra personer, med eller utan koppling till föreningen, kan också ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor i detta fall.

Använd blanketten Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719. På blanketten skriver du om du har något förslag på revisor.

Föreningen ska ersätta revisorn för hans eller hennes arbete.