Särskild granskare – bostadsrättsförening

En röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska granska föreningens förvaltning och räkenskaper under viss tid som varit, eller vissa åtgärder och förhållanden i föreningen eller dotterföretaget.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta den särskilda granskaren för det arbete som denne utför.

En granskning som gäller ett dotterföretag får enbart omfatta förhållanden som har betydelse för moderföreningen.

Det finns två sätt att ansöka

Ansökan utan att frågan tagits upp på föreningsstämman

De röstberättigade kan ansöka hos oss om att vi ska utse en särskild granskare utan att frågan först tagits upp på en föreningsstämma. Det gäller om de tillsammans utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen. Samtliga röstberättigade som ansöker om en särskild granskare ska skriva under ansökan.

Ansökan efter att beslut tagits på föreningsstämman

Ett förslag om en särskild granskare kan tas upp på

  • en ordinarie föreningsstämma
  • en föreningsstämma där det står i kallelsen att ett förslag om särskild granskare ska tas upp.

På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska.

Vi utser en särskild granskare om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en tredjedel av de röstberättigade som är närvarande på stämman, röstar för förslaget.

Den särskilda granskaren

En särskild granskare

  • måste vara minst 18 år
  • får inte vara jävig
  • får inte vara i konkurs
  • får inte ha förvaltare
  • får inte ha näringsförbud.

En särskild granskare ska vara lämplig för uppdraget, exempelvis kan denne vara en advokat eller en yrkesrevisor. Granskaren ska vara oberoende av:

  • föreningen
  • medlemmarna
  • röstberättigade som inte är medlemmar.

Att den särskilda granskaren ska vara oberoende innebär att granskaren inte bör ha någon anknytning till föreningen. Om sökanden föreslår en särskild granskare bör anmälan innehålla uppgifter så att vi kan bedöma om granskaren är oberoende eller inte.