Tillstånd – bostadsrättsförening

Ibland kan bostadsrättsföreningen behöva söka tillstånd från Bolagsverket. Här kan du läsa om när du behöver söka tillstånd och hur du gör.

I dessa två fall behöver bostadsrättsföreningen tillstånd från Bolagsverket:

  • Föreningen vill upplåta lägenheter med bostadsrätt, innan den slutliga kostnaden för föreningens hus redovisats i en registrerad ekonomisk plan eller på en föreningsstämma.
  • Föreningen vill träffa förhandsavtal och ta emot förskott på insatserna.   

Tillstånd att upplåta bostadsrätt

Om föreningen vill börja upplåta bostadsrätt till bostadslägenhet innan den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats i en registrerad ekonomisk plan, eller på en föreningsstämma, måste föreningen ha Bolagsverkets tillstånd till upplåtelsen.

Bolagsverket kan ge tillstånd till upplåtelse om en ekonomisk plan har registrerats och om föreningen har ställt en betryggande säkerhet för återbetalning av insatser och eventuell upplåtelseavgift till bostadsrättshavaren. Den säkerhet som föreningen är skyldig att ställa ska täcka det sammanlagda beloppet av de insatser och upplåtelseavgifter som står i den ekonomiska planen.

Det är styrelsen för föreningen som ska se till att tillståndet finns. Om de upplåter bostadsrätt utan tillstånd kan det medföra straffansvar.

Detta ska du skicka till Bolagsverket om du vill ha tillstånd att upplåta bostadsrätt

  • En daterad ansökan undertecknad av en ledamot i styrelsen. Det sammanlagda beloppet som föreningen vill ta emot vid upplåtelsen ska framgå. Beloppet är det sammanlagda insatsbeloppet och eventuell upplåtelseavgift.
  • En ekonomisk plan intygad av två intygsgivare. Den behöver inte skickas med om föreningen redan har en registrerad ekonomisk plan hos Bolagsverket.
  • En säkerhet i original som garanterar återbetalningen av beloppet om det skulle bli aktuellt. Säkerheten kan exempelvis vara en bankgaranti.

Reglerna om detta finns i 4 kapitlet Bostadsrättslagen och tillhörande förordning.

Använd vår blankett när du anmäler detta till oss.

Återställande av säkerhet i upplåtelsefallet

När bostadsrättsföreningens projekt är avslutat och den slutliga kostnaden har redovisats, ska säkerheten begäras återställd från Bolagsverket.

Detta ska du skicka till Bolagsverket om du vill ansöka om återställande av säkerhet i upplåtelsefallet

  • En bestyrkt kopia av protokoll från föreningsstämman som visar att den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats och att ett år har förflutit därefter. Det är inte tillräckligt att det av protokollet endast framgår att resultat- och balansräkning har fastställts på föreningsstämman.
  • En skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att talan om ersättning för bostadsrätten inte har väckts inom ett år från det att den slutliga kostnaden redovisades eller, om sådan talan väckts, att målet är slutligt avgjort och föreningens betalningsskyldighet har fullgjorts. 

Tillstånd att ta emot förskott vid förhandsavtal

Om bostadsrättsföreningen vill ingå förhandsavtal med blivande bostadsrättshavare och i samband med detta ta emot förskott på insatsen, måste den ha tillstånd från Bolagsverket.

Detta ska du skicka till Bolagsverket om du vill ha tillstånd att ta emot förskott

  • En daterad ansökan undertecknad av en ledamot i styrelsen. Det sammanlagda beloppet som föreningen vill ta emot i förskott ska framgå. Maximalt belopp är det sammanlagda insatsbeloppet.
  • En kostnadskalkyl intygad av två intygsgivare.
  • En säkerhet i original som garanterar återbetalningen av beloppet om det skulle bli aktuellt. Säkerheten kan exempelvis vara en bankgaranti.

Reglerna om detta finns i 5 kapitlet Bostadsrättslagen och tillhörande förordning.

Återställande av säkerhet i förskottsfallet

När bostadsrättsföreningen har upplåtit bostadsrätterna eller mottagna förskott har återbetalats, ska säkerheten begäras återställd från Bolagsverket. Det kostar ingenting att ansöka om detta. Ansökan ska vara daterad.

Detta ska du skicka till Bolagsverket om du vill ansöka om återställande av säkerhet i förskottsfallet

En skriftlig försäkran undertecknad av samtliga ledamöter i föreningens styrelse om att de lägenheter för vilka förskott tagits ut är upplåtna med bostadsrätt till den som tecknat förhandsavtalet eller till någon som avses i 5 kap. 6§ bostadsrättslagen eller att mottagna förskott har återbetalats.