Underrätta kända borgenärer vid fusion av helägt dotteraktiebolag – ekonomisk förening

När fusionsplanen har godkänts av medlemmarna i den ekonomiska föreningen ska styrelserna skriftligen underrätta sina kända borgenärer om att planen blivit gällande.

När börjar en fusionsplan gälla?

Om fusionsplanen inte har registrerats börjar planen gälla när alla medlemmar har skrivit under den.

Om fusionsplanen har registrerats hos Bolagsverket börjar den gälla antingen när den godkänts på föreningsstämman, eller när det har gått två veckor efter att fusionsplanen kungjorts och ingen medlem har begärt att fusionen tas upp på en föreningsstämma.

Vad ska underrättelsen innehålla?

Underrättelsen ska innehålla uppgift om att

  • moderföreningen ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen
  • borgenärerna har rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs (bestrida fusionen).

Vilka ska underrättas?

Dotteraktiebolagets borgenärer måste alltid underrättas.

Moderföreningens borgenärer ska bara underrättas om revisorerna anser att det finns en fara för att borgenärerna inte kommer att få sina fordringar betalda.

Underrättelser behöver inte skickas till de borgenärer som har en fordran på

  • lön
  • pension
  • annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Nästa steg: Ansök om tillstånd

Efter att de kända borgenärerna har underrättats ska moderföreningen ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos Bolagsverket.