Anmäl genomförd fusion – ekonomisk förening

Fusion genom absorption

Styrelsen för den övertagande föreningen ska anmäla fusionen för registrering när den är genomförd.

En anmälan ska skickas in senast två månader från Bolagsverkets tillstånd att verkställa fusionsplanen eller senast två månader från det att domstolens beslut har vunnit laga kraft (gäller när en domstol har beslutat om tillstånd).

Vad händer efter Bolagsverkets registrering?

När Bolagsverket har registrerat genomförd fusion är den eller de överlåtande föreningarna upplösta och dess tillgångar och skulder har gått över till den övertagande föreningen. Samtidigt blir medlemmarna i den eller de överlåtande föreningarna medlemmar i den övertagande föreningen.

Vad händer om ett ärende inte kommer in i tid?

Om en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen eller en anmälan av genomförd fusion inte kommer in i rätt tid är fusionsplanen förfallen. Det innebär att fusionsplanen inte längre gäller och att en ny fusionsplan måste registreras om föreningarna fortfarande vill genomföra fusionen.

Medlems rätt att gå ur föreningen

En medlem i en överlåtande förening, som inte har samtyckt till fusionen, får gå ur föreningen. Uppsägningstiden är en månad från det att föreningsstämman har beslutat om att godkänna fusionsplanen.

Ändring av stadgar

Om verksamheten i en överlåtande förening ska bedrivas vidare i den övertagande föreningen, efter det att fusionen är avslutad, är det viktigt att kontrollera att den verksamhet som man tar över ryms inom den verksamhet som den övertagande föreningen ska bedriva enligt sina stadgar. Om så inte är fallet kan det bli nödvändigt att ändra föreningens stadgar.

Återkalla en fusion

Ni kan återkalla en fusion fram till den dag då Bolagsverket registrerar anmälan om genomförd fusion.