Ansöka om tillstånd att verkställa fusion genom absorption – ekonomisk förening

Den övertagande föreningen ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Om ni gör en förenklad fusion

Vid en förenklad fusion, då samtliga medlemmar har undertecknat fusionsplanen, kan föreningarna direkt ansöka om tillstånd till fusion. Det innebär att fusionsplanen inte behöver registreras först. Fusionsplanen ska i stället skickas in när föreningen ansöker om tillstånd.

När blir en fusionsplan gällande?

En fusionsplan blir gällande när samtliga medlemmar skriver under den eller när medlemmarna godkänner fusionsplanen på en föreningsstämma.

Ansökan

I blanketten ser du vilka bilagor föreningen ska skicka in tillsammans med anmälan.

Föreningen ska skicka in ansökan inom en månad efter det att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga föreningar. Om fusionsplanen är registrerad ska ansökan skickas in senast två år efter det att uppgift om fusionsplanens registrering har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Vem skriver under intyg och försäkran?

Alla intyg och den försäkran som nämns ovan ska vara undertecknade av minst halva styrelsen eller av en verkställande direktör i samtliga deltagande föreningar. Det går bra att skriva in uppgifterna direkt i fusionsplanen. Det är också möjligt att samla alla intyg och försäkran i ett gemensamt dokument som sedan skrivs under av minst halva styrelsen eller av en verkställande direktör i varje deltagande förening.

Läs mer om vilka lagar och förordningar som gäller för ekonomiska föreningar på sidan Lagar ekonomisk förening i menyn.

Kallelse på borgenärer

Om det inte finns något hinder mot föreningarnas ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen ska Bolagsverket utfärda en kallelse på kända och okända borgenärer.

Bolagsverket ska dock inte kalla

  • den övertagande föreningens borgenärer om det av revisorernas yttrande framgår att det inte finns någon risk att dessa borgenärer inte får betalt för sina fordringar
  • de borgenärer som har en fordran på lön, pension eller annan ersättning som är tryggad genom reglerna om lönegaranti, enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen som vi utfärdar innehåller ett meddelande om att den som vill motsätta sig (bestrida) fusionen måste anmäla det skriftligt till Bolagsverket och att den som inte gör det anses ha gett sitt tillstånd till fusionen.

Kallelsen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och innehåller ett föreläggande för den som vill motsätta sig (bestrida) fusionen att skriftligt anmäla det till Bolagsverket och att den som inte gör det anses ha gett sitt tillstånd till fusionen.

Kallelsetiden är två månader. Vi skickar även en särskild underrättelse om kallelsen till Skatteverket.

Tillstånd till fusion

När Bolagsverket lämnar tillstånd till fusion

Om inte någon av de borgenärer som har blivit kallade motsätter sig fusionen, ger Bolagsverket föreningarna tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Om en borgenär motsätter sig fusionen inom kallelsetiden, ska Bolagsverket lämna över ärendet till tingsrätten i den ort där den övertagande föreningen har sitt säte.

När allmän domstol lämnar tillstånd till fusion

Domstolen ger tillstånd till att verkställa fusionsplanen om det visas att de borgenärer som har motsatt sig fusionen har fått full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar.