Likvidation – ekonomisk förening

Här kan du läsa mer om hur en ekonomisk förening kan upplösas genom likvidation.

Den 1 juli 2018 kom en ny lag om ekonomiska föreningar som påverkar lagen om kallelse på okända borgenärer. En ansökan om kallelse för en ekonomisk förening ska därför skickas till oss istället för till Kronofogden Länk till annan webbplats. från den 1 juli.

Ekonomiska föreningar kan huvudsakligen upplösas genom fusion, likvidation, förenklad avveckling eller konkurs. Likvidation kan ske frivilligt eller tvångsvis. Likvidation är upplösning av en förening genom att tillgångarna förvandlas till pengar (i den mån det behövs), skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas i enlighet med bestämmelserna i stadgarna.

Föreningen kan gå i likvidation genom beslut på föreningsstämma, genom beslut av tingsrätten eller av Bolagsverket. Styrelsen och verkställande direktören (vd) slutar då genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer. Likvidatorn företräder fortsättningsvis föreningen och har till uppgift att genomföra likvidationen, det vill säga avveckla föreningen till dess likvidationen är avslutad och föreningen är upplöst.

Dessutom kan en förening avregistreras om den inte har kommit in med någon anmälan för registrering till Bolagsverket under 10 år. Det innebär att den upplöses utan likvidation i och med att den avregistreras ur föreningsregistret.

Frivillig likvidation

Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman. För att besluta om likvidation gäller olika regler, å ena sidan för ekonomiska föreningar och å andra sidan bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

I en ekonomisk förening måste minst två tredjedelar av de röstande på stämman säga ja till likvidationen.

I bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar ska antingen samtliga röstberättigade i föreningen vara närvarande på stämman och rösta för beslutet, eller så ska föreningen fatta beslutet på två efter varandra följande föreningsstämmor, på den första stämman med enkel majoritet och på den andra stämman med två tredjedelars majoritet av de röstande.

Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna, till exempel att beslutet alltid måste tas på två föreningsstämmor för att vara giltigt. Om stadgarna innehåller sådana bestämmelser måste dessa villkor alltid vara uppfyllda för att beslutet ska vara giltigt. Om det finns skäl för tvångslikvidation, krävs dock bara enkel majoritet på föreningsstämman. Beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket. Ett beslut om likvidation gäller omedelbart eller från den senare dag som föreningsstämman bestämmer.

Tvångslikvidation

Tvångslikvidation kan beslutas av tingsrätten om:

 • antalet föreningsmedlemmar har gått ner under tre,
 • det finns en skyldighet att gå i likvidation enligt stadgarna,
 • föreningen efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom en månad har fattat beslut om likvidation, eller
 • föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registreringen skedde.

Tvångslikvidation ska beslutas av Bolagsverket om:

 • föreningen saknar till registret anmäld behörig styrelse eller särskild delgivningsmottagare i de fall en sådan ska finnas,
 • förening som är skyldig att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse och, när det krävs, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket men inte gjort det inom elva månader från räkenskapsårets utgång, eller
 • förening som på grund av föreläggande varit skyldig att lämna in årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning eller koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket men underlåtit att göra det inom tre månader från den utsatta tidens utgång.

Förfarandet

Tingsrätten eller Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter. Föreningsstämman har möjlighet att föreslå en lämplig person. Under likvidationen ska firman anges med tillägg av ”i likvidation” eller liknande. Vid frivillig likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation och uppgifter om likvidatorn och firmateckning m.m. till Bolagsverket för registrering. När tingsrätten fattar beslut om tvångslikvidation ska en underrättelse skickas till Bolagsverket.

I samtliga fall av likvidation ska likvidatorn ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. Likvidationen innebär att föreningen avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs), betala skulderna och dela ut eventuellt överskott. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning.

Styrelsen ska avge en redovisning för den tid som inte täcks av tidigare framlagda årsredovisningar. Likvidatorn ska sedan i sin tur för varje år avge en årsredovisning. Frågan om ansvarsfrihet för likvidatorn samt om likvidationen onödigt fördröjts bedöms varje år av revisorerna i revisionsberättelsen. Detta och frågan om arvode till likvidatorn prövas av föreningsstämman varje år. Efter det att tidsfristen för de okända borgenärerna (sex månader) har gått ut, kan likvidatorn avge sin slutredovisning till föreningsstämman. Den ekonomiska föreningen anses därmed upplöst. Detta ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering.

Om föreningens tillgångar inte räcker för att betala föreningens skulder ska likvidatorn ansöka hos tingsrätten om att föreningen sätts i konkurs.

Handlingar som ska skickas in till Bolagsverket

När beslut om likvidation har fattats ska föreningen skicka en anmälan om det till Bolagsverket. I blanketten ser du vilka bilagor föreningen ska skicka in tillsammans med anmälan.

När likvidationen är slutredovisad

Likvidatorn ska då skicka in följande handlingar till Bolagsverket:

 • Anmälan om att slutredovisningen lagts fram, med uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer.
 • Föreningsstämmoprotokoll, en bestyrkt kopia, med uppgift om att slutredovisningen lagts fram.

Tillgång av ringa värde till Allmänna arvsfonden

Från den 1 oktober 2011 handlägger vi ärenden om att tillgångar av ringa värde efter en likvidation kan tillfalla Allmänna arvsfonden. Dessa ärenden sköttes tidigare av tingsrätten och ärenden som skickats till dem innan dess handläggs färdigt där.

En medlem eller innehavare av förlagsandel som inte har anmält sig inom fem år från avslutad likvidation förlorar rätten till sin andel i de skiftade tillgångarna. Är tillgångarna av ringa värde, kan vi, på anmälan av likvidatorn, besluta att tillgångarna ska tillfalla Allmänna arvsfonden. Det finns inga färdiga blanketter för detta utan likvidatorn skriver själv en anmälan till oss.

Upplösning utan likvidation

Det finns möjlighet att avregistrera en ekonomisk förening som inte bedrivit någon verksamhet under de tio senaste åren. Ansökan om detta görs av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd.

Ingen blankett – skriv en egen ansökan

Vi har inte några blanketter för detta, utan ni får själva skriva er ansökan och skicka in den med posten.

Avregistrering på denna grund kostar ingenting.

Hänvisningar

 • 17 kap. lagen (2018:672) om ekonomisk föreningar (LEF)
 • 18 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (LEF)
 • 2 kap. 20–27, 4 kap. 1 och 7 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar (FEF)
 • 4–6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer