Redovisningsvaluta – ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar kan ha sin redovisningsvaluta i svenska kronor eller i euro. Ändras redovisningsvalutan i en ekonomisk förening ska du anmäla det till oss.

Övergång till euro för ekonomiska föreningar

Byte av valuta för en ekonomisk förening sker i tre steg

1. Ändra stadgarna och anmäl till Bolagsverket

Föreningsstämman beslutar att gå över till euro genom att ändra i stadgarna. I de nya stadgarna måste det då finnas en tydlig bestämmelse om detta, till exempel: ”Föreningen ska ha sin redovisning i euro.”

Föreningen anmäler sedan ändringen till Bolagsverket som registrerar den. Ändringen börjar gälla vid ingången av det räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet. Det är viktigt att komma ihåg att ändringen då också måste ha registrerats hos Bolagsverket. Föreningen måste därför fatta beslut och anmäla ändringen i god tid innan det nya räkenskapsåret börjar. Om Bolagsverket inte hinner registrera ändringen innan dess saknar den verkan.

2. Bolagsverket uppger den aktuella omräkningskursen

Vi uppger den aktuella omräkningskursen och skickar ett bevis om detta till föreningen.

3. Besluta om följdändringar och anmäl till Bolagsverket

Styrelsen ska lägga fram nödvändiga förslag till följdändringar av stadgarna senast till den första ordinarie föreningsstämman efter övergången till euro. Följdändringarna gäller främst bestämmelserna om medlemsinsatsernas storlek som fortfarande står i kronor i stadgarna, och som därför måste räknas om till euro. Eventuella förlagsinsatser ska inte räknas om. Stadgarnas uppgifter om förlagsinsatser ska vara i den ursprungliga valutan.

Föreningsstämman beslutar om följdändringarna och styrelsen anmäler dessa till Bolagsverket. Bolagsverket kontrollerar att föreningen använt rätt omräkningskurs för de nya medlemsinsatserna och registrerar ändringen av stadgarna.

I årsredovisningen

Den gamla valutan ska redovisas i årsredovisningen för det räkenskapsår då beslutet om ändringen togs. För nästkommande räkenskapsår ska redovisning ske i den nya valutan.

Vid byte av redovisningsvaluta ska balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya valutan. Ekonomiska föreningen ska då tillämpa den växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken (ECB) den sista svenska bankdagen under det gamla räkenskapsåret. Den omräknade balansräkningen utgör ingående balans för det nya räkenskapsåret. Beloppen i en koncernredovisning ska anges i samma valuta som i moderföretagets årsredovisning.

Återgå till redovisning i kronor

Om föreningen har bytt redovisningsvaluta en gång krävs ett tillstånd från Skatteverket innan föreningen får byta igen. Även ett beslut om att gå tillbaka till den förra valutan ska ske genom ändring av stadgarna. Beslutet börjar gälla från och med ingången av det räkenskapsår som följer närmast efter beslutet.

Vid fusion

Fusion får bara ske om de föreningar som ska gå samman har samma redovisningsvaluta.