Föreningsstämma – ekonomisk förening

Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Vilka är med på stämman?

Varje medlem har rätt att delta och varje medlem har en röst om inte stadgarna säger något annat.

Detta gör föreningsstämman

Föreningsstämman ska:

  • välja styrelse och utse revisorer
  • besluta bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen
  • besluta om ändring av stadgarna
  • fastställa resultaträkningen och balansräkningen
  • besluta om vinst eller förlust
  • besluta på vilket sätt föreningen ska upplösas.

Minst två personer måste alltid vara närvarande:

  • en ordförande vid föreningsstämman, ordföranden behöver inte vara den som är styrelseordförande
  • minst en justeringsman.

Kallelsen

I stadgarna ska det stå hur kallelsen till föreningsstämman ska ske.

Kallelsen till årsstämman får utfärdas tidigast sex veckor men inte senare än fyra veckor före stämman. Samma kallelsetid gäller för en extra föreningsstämma där en ändring av stadgarna eller beslut om likvidation eller fusion ska behandlas. I stadgarna får det stå att kallelse kan ske senare än fyra veckor, dock senast två veckor före.

Kallelse till extra föreningsstämma där andra frågor än stadgar, likvidation, fusion eller förenklad avveckling ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Skicka kallelse och andra meddelanden med e-post

Föreningen kan skicka information till medlemmarna med e-post, trots att det i lagen står att den ska skickas med post. Det kan exempelvis vara kallelse till en föreningsstämma där stämman ska besluta om likvidation eller fusion. För att föreningen ska få göra det måste medlemmarna besluta om det på en föreningsstämma. Varje medlem måste också lämna sitt samtycke.

Tillgänglighet av stämmoprotokoll

Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar. Det behöver inte skickas ut men ska kunna tas fram vid efterfrågan.

Lagar och regler

6 kap. 16 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar Länk till annan webbplats.