Revisor i ekonomisk förening

En ekonomisk förening måste ha minst en revisor som väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. När du startar föreningen behöver du inte registrera någon revisor till Bolagsverket.

Vem kan vara revisor?

En revisor ska

  • vara minst 18 år
  • inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud
  • inte ha förvaltare.

Under vissa förutsättningar krävs att en auktoriserad revisor

Föreningen ska ha en auktoriserad revisor om minst två av de följande förutsättningarna är uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren:

  • mer än 50 anställda i medeltal.
  • mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om den ekonomiska föreningen är en moderförening och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena ovan för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid uträkningen av de två sistnämnda gränsvärdena ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Jäv får inte förekomma

Revisorn får inte vara

  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

Däremot får revisorn vara medlem i föreningen.

Mandattid för revisor

En revisors uppdrag gäller för ett räkenskapsår om inte en längre tid står i stadgarna. Uppdraget som revisor får dock inte sträcka sig längre än fyra räkenskapsår i rad. I stadgarna kan det dessutom finnas alternativa mandattider för den som utser revisorn att välja på.

Efter 1 juli 2018 kan därför inte en revisor vara utsedd tills vidare. Uppdraget upphör för en revisor, som utsetts tills vidare före juli 2018, vid slutet av årsstämman 2020.

Kolla om föreningen behöver registrera en revisor

När två räkenskapsår har gått måste du löpande kontrollera om föreningen uppfyller vissa villkor som gör att en revisor ska registreras hos oss på Bolagsverket. Läs om villkoren på sidan Ändra revisor – ekonomisk förening.