Försäkringsförening

Försäkringsförening är en associationsform inom försäkringsområdet. En försäkringsförening har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medlemmarna använder föreningens tjänster som försäkringstagare eller som försäkrad.

Regler för ekonomiska föreningar i allmänhet gäller också försäkringsföreningar om inte särskilda regler finns i försäkringsrörelselagen. Skillnaderna jämfört med en ekonomisk förening är bland annat rätten till medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning.

En understödsförening kan bli en försäkringsförening

En understödsförening har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva icke-affärsmässig försäkringsrörelse. Understödsföreningarna brukar delas in i pensionskassor (tjänstepensionskassor och andra pensionskassor), sjukkassor, begravningskassor samt sjuk- och begravningskassor. Medlemmarna deltar genom att använda föreningens tjänster, som försäkringstagare eller försäkrad.

Efter den 1 april 2011 kan inga nya understödsföreningar bildas. Däremot kan en sedan tidigare registrerad understödsförening, under en övergångsperiod, bli en försäkringsförening genom att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen Länk till annan webbplats.och därefter registrera sig hos Bolagsverket.

Understödsföreningar får fortsätta driva verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar. De här datumen gäller för

  • tjänstepensionskassor till och med den 30 april 2020
  • övriga understödsföreningar till och med den 31 december 2020.

Tillstånd från Finansinspektionen

För att få driva verksamhet i en försäkringsförening krävs tillstånd från Finansinspektionen Länk till annan webbplats. . Ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse ska göras innan föreningen har bildats. Läs mer om detta på Finansinspektionens webbplats.

När föreningen har fått tillståndet från Finansinspektionen ska medlemmarna anta stadgarna och välja styrelse och revisorer. Föreningen anses då bildad.

Verksamhetskapital

En försäkringsförening får inte bildas utan verksamhetskapital. Även andra än medlemmarna får skjuta till kapitalet.

Företagsnamn

En försäkringsförenings namn skyddas i hela landet. Föreningens namn ska innehålla ordet försäkringsförening.

Särskilt företagsnamn – ett extra företagsnamn för en del av föreningens verksamhet – får inte innehålla ordet försäkringsförening eller en förkortning av det ordet.

En försäkringsförening som har ombildats från en understödsförening får fortsätta att heta understödsförening, eller om föreningen huvudsakligen meddelar sjukförsäkring (sjukkassa), även sedan föreningen blivit en försäkringsförening.

Styrelsen

Styrelsen i en försäkringsförening ska bestå av minst tre ledamöter. Den väljs av föreningsstämman. Styrelsesuppleanter kan också väljas, men det är inget krav.

Styrelseledamöterna, suppleanterna eller vd:n ska

  • vara minst 18 år
  • normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna
  • inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare.

En styrelseledamots uppdrag, mandatperiod, gäller för den tid som står i stadgarna. Mandatperioden löper i regel fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma och får vara maximalt fyra räkenskapsår.

Styrelsen i en försäkringsförening måste utse en verkställande direktör. Styrelsen ska också välja en ordförande om inte något annat är bestämt i stadgarna eller har beslutats av föreningsstämman. Den verkställande direktören får inte var ordförande.

Bestyrkt kopia på pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Firmateckning

Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman som särskilda firmatecknare, om inte annat bestäms i stadgarna. Av anmälan ska det framgå om firman ska tecknas var för sig eller till exempel av två ledamöter i förening (med varandra).

En verkställande direktör har alltid rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bosättningskrav

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter ska vara bosatta inom Europeiska samarbetsområdet, EES. Föreningen kan ansöka om dispens från bosättningskravet hos Finansinspektionen.

Revisor

En försäkringsförening ska på föreningsstämman välja minst en revisor. I stadgarna kan det bestämmas att en eller flera revisorer, dock inte alla, utses på annat sätt.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i en försäkringsförening. Till revisor kan föreningen utse ett registrerat revisionsbolag. Minst en av de revisorer som väljs av föreningsstämman ska vara auktoriserad.

Så registrerar du en försäkringsförening

Anmälan för registrering ska göras senast sex månader efter att föreningen fått tillståndet från Finansinspektionen att driva försäkringsrörelse.

Anmäla ändringar

Använd våra blanketter när du gör ändringar i föreningen. Ska du göra en ändring i en försäkringsförening och den fortfarande ligger kvar hos Finansinspektionen måste du kontakta dem och göra samma ändring där.

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i en förening måste du ofta betala en avgift. På sidan med avgifter ser du vad det kostar.