Årsredovisningsguiden för kooperativ hyresrättsförening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell som visar frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga behöriga styrelseledamöter dagen då årsredovisningen undertecknas. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen

När ska ordinarie föreningsstämma hållas?

Inom sex månader från räkenskapsårets utgång

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Självmant i vissa fall

I andra fall efter föreläggande från Bolagsverket

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall

Vad ska skickas in?

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget undertecknas i original av styrelseledamot på kopian av årsredovisningen

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast en månad efter det att årsredovisningen är fastställd

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Likvidation


Vite

Bestämmelser

  • 2 kap. 7 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
  • 6 kap. 1 § första stycket 2 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 2 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 17 kap. 11 § första stycket 2 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
  • 17 kap. 11 § första stycket 3 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

1. Vem ska underteckna årsredovisningen?

Underskrifter

2. Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Kooperativa hyresrättsföreningar är skyldiga att självmant skicka in sin årsredovisning om de når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Samma villkor gäller om den kooperativa hyresrättsföreningen är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid beräkningen av de två sistnämnda punkterna ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. För räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015 behöver eliminering inte göras om tillämpningen istället utgår från gränsvärdena 48 miljoner kronor i balansomslutning och 96 miljoner kronor i nettoomsättning.

En kooperativ hyresrättsförening som är skyldig att upprätta årsredovisning men som inte är skyldig att självmant skicka in den, kan föreläggas att skicka in årsredovisningen till Bolagsverket om någon begär det.

3. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

4. Hur skriver du ett fastställelseintyg?

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (168 kB) Word, 168 kB.

5. Sanktioner

Likvidation

Bolagsverket ska besluta om likvidation om föreningen är större företag och därmed självmant ska lämna in årsredovisning och revisionsberättelse men inte har gjort det inom elva månader från det att räkenskapsåret gick ut.

Bolagsverket ska besluta om likvidation om verket har förelagt föreningen att lämna in årsredovisning, revisionsberättelse eller i förekommande fall koncernredovisningen, men föreningen inte har gjort det inom tre månader från det att den utsatta tiden gick ut

Vite

Hyresrättsföreningar som inte skickar in sina årsredovisningar, revisionsberättelser och i förekommande fall koncernredovisning kan styrelseledamöter få betala vite.

Bokföringsbrott

Observera att en för sent upprättad årsredovisning också kan utgöra bokföringsbrott. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 Länk till annan webbplats.

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i Årsredovisningsguiden.