Driva kooperativ hyresrättsförening

När du driver en kooperativ hyresrättsförening måste du anmäla ändringar till Bolagsverket. Kanske vill du ändra namnet, byta personer i styrelsen eller ändra stadgarna? Läs mer om de olika ändringarna och hur du ska anmäla i menyn.

Anmäl ändringen

Använd våra blanketter när du anmäler ändringar.

Vad kostar ändringen?

Många av de ändringar du kan göra innebär att du får betala en avgift. På sidan Avgifter för kooperativ hyresrättsförening ser du vad det kostar att ändra.

Ändra stadgarna

Många ändringar i en kooperativ hyresrättsförening innebär att du måste ändra stadgarna och skicka in dessa till Bolagsverket. Det gäller dock inte ändringar av styrelse, verkställande direktören och revisorn.

En förändring i stadgarna i en kooperativ hyresrättsförening ska normalt beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska gå igenom.

Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna. Det är inte nödvändigt att någon av stämmorna är en ordinarie föreningsstämma, om det inte är bestämt i stadgarna.

Om inte tillräcklig majoritet uppnås vid den andra stämman har förslaget fallit.

Om samtliga medlemmar är närvarande och samtliga är helt överens om förändringen, kan beslut om ändring fattas på endast en föreningsstämma.

På sidan med mallar hittar du exempel på stämmoprotokoll.

I kallelsen till föreningsstämman ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges. Det enda fungerande sättet att uppfylla detta krav är att stadgeförslaget i sin helhet bifogas med kallelsen till medlemmarna.

Av föreningsstämmoprotokollet ska det framgå med vilken majoritet ett beslut om stadgeändring har tagits. Om samtliga medlemmar närvarat ska detta framgå.

Protokollet ska vara undertecknat av stämmans ordförande och justerare.

Kallelse till den andra stämman får inte utfärdas innan den första stämman hållits. I kallelsen till den andra stämman ska det stå vilket beslut den första stämman har fattat.

Dessutom ska det stå att det andra beslutet kräver två tredjedels majoritet eller den större majoritet som krävs enligt lagstiftningen. Stadgarna behöver inte skickas ut på nytt om inte den första stämman ändrade något i förslaget.