Anmäl din kooperativa hyresrättsförening för registrering

När du ska starta en kooperativ hyresrättsförening måste du anmäla det till Bolagsverket. Anmälan måste ha kommit in till oss senast sex månader efter ni beslutat att bilda föreningen

Anmäl på blankett

Använd blanketten Nyregistrering, nr 904 , som du skickar in i original, när du gör din anmälan. Blanketten ska skrivas under av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören.

Bilagor

Skicka alltid med bestyrkta kopior av dessa bilagor:

  • föreningens stadgar, ett exemplar
  • ett protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som valts till ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

På sidan med mallar hittar du exempel på stämmoprotokoll.

Skicka med dessa bilagor när de behövs:

  • en bestyrkt kopia av pass för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.
  • tillstånd från Bolagsverket – när styrelsen inte uppfyller kraven på bosättning. Läs mer på sidan Dispens bosättning – styrelsen.