Delar och bilagor i årsredovisningen

På den här sidan finns exempel på årsredovisningar, en översikt över vad en årsredovisning ska ha för delar och bilagor och en förklaring av vilka företag som räknas som större respektive mindre. Härifrån hittar du fördjupad information om de olika delarna och bilagorna.

Exempel på årsredovisningar

Exemplen är för mindre företag som följer regelverket K2, för räkenskapsår som börjar efter 2015-12-31. I det första exemplet finns en ordlista med förklaringar av fackorden i en årsredovisning.

Kan vi hjälpa dig att ta fram en årsredovisning?

Nej, du kan anlita hjälp, till exempel från en bokföringsbyrå eller redovisningskonsult med att ta fram en årsredovisning.

Kan du använda de här exemplen som en mall för din årsredovisning?

Nej, det här är bara exempel. Siffrorna och sammanställningen i exemplen är påhittade men är uppställda enligt K2-regelverket. Innehållet i just ditt aktiebolags årsredovisning styrs bland annat av ditt företags storlek och verksamhet.

Varför publicerar vi de här exemplen?

Bolagsverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Bokföringsnämnden publicera exempel på årsredovisningar för att höja kvaliteten på företagens årsredovisningar. De här exemplen är en del i det arbetet.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Årsredovisningen ska vara på svenska.

Innehåll i alla årsredovisningar

En årsredovisning ska alltid innehålla:

Årsredovisningen du ska skicka till oss ska vara en kopia med ett fastställelseintyg i original. Vi rekommenderar att fastställelseintyget står på en förstasida.

En del aktiebolag ska dessutom lämna in bilagor

Läs om vilka som ska lämna mer information på sidan för handlingen:

Undantag för företag i likvidation

Reglerna för årsredovisningar gäller även för företag i likvidation. Årsredovisningen ska presenteras på en årsstämma och om den inte kommer in till oss i tid så kan företaget behöva betala en förseningsavgift, precis som vanligt. Däremot finns det några undantag för vilka uppgifter som ska vara med i årsredovisningen och för vilka redovisningsprinciper som ska användas.

Företag i likvidation ska inte ha med förslag till fördelning av vinsten eller förlusten och behöver inte heller ha med vissa noter, så som medelantalet anställda.

Det finns också undantag för större företag från att ha en kassaflödesanalys och delårsrapporter samt för moderföretag att ha med en koncernredovisning. Läs mer om undantagen i 25 kap. 37 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:559).

Undantag för företag i fusion

Dotterbolaget (det överlåtande företaget) vid en fusion behöver inte ta fram och lämna in någon årsredovisning för det förkortade räkenskapsår som sträcker sig fram till fusionsdagen.

Om moderföretaget (det övertagande företaget) är ett större företag, ska det i den första årsredovisningen efter fusionsdagen lämna vissa uppgifter om de företag som har tagits över i fusionen. Följande uppgifter ska lämnas i noterna:

 • företagsnamn och organisationsnummer
 • fusionsdag
 • det belopp som det överlåtandet företagets nettoomsättning och rörelseresultat ingår i det övertagande företagets resultaträkning för tiden före fusionens registrering
 • den del av det överlåtande företagets nettoomsättning och rörelseresultat som inte har redovisats i det övertagande företagets resultaträkning
 • storleken på det överlåtande företagets tillgångar, skulder och obeskattade reserver omedelbart före överföringen till det övertagande företaget ska redovisas i en sammandragen balansräkning.

Bolagsverket ska ha gett tillstånd till fusionen och registrerat den. Fusionsdagen måste alltså ha inträffat innan detta blir aktuellt.

Läs mer i Bokföringsnämndens vägledningar Redovisning av fusion (BFNAR 2003:2) och Fusion av helägt dotterbolag (BFNAR 1999:1).

Företag i konkurs

Vi har ingen laglig möjlighet att besluta att företag i konkurs ska betala förseningsavgifter om vi inte får in en årsredovisning från dem.

Vilka företag räknas som större och mindre?

Företagets storlek påverkar vad årsredovisningen ska innehålla. Här finns reglerna för vad som räknas som ett mindre företag och ett större företag.

Alla företag som inte uppfyller kriterierna för att vara större företag räknas som mindre företag.

Större företag är företag som uppfyller två eller alla tre av följande kriterier under båda de senaste två räkenskapsåren:

 • fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret
 • mer än 40 miljoner kronor i balansräkning
 • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Vissa företag räknas alltid som större företag

Vissa företag räknas alltid som större företag, oavsett deras storlek. Det gäller:

 • försäkringsföretag
 • värdepappersbolag
 • kreditinstitut
 • företag som har sina andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev noterade på någon av följande:
  • börs
  • auktoriserad marknadsplats
  • någon annan reglerad marknad.