Balansräkning i årsredovisningen

Balansräkningen är en obligatorisk del av årsredovisningen. I den ger företaget en bild av aktiebolagets tillgångar och skulder på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret. Balansräkningen kallas också ”balansomslutning”.

Innehåll i balansräkningen

Alla balansräkningar ska innehålla de här delarna:

  • tillgångar
  • eget kapital
  • skulder
  • avsättningar.

Tillgångarna ska vara lika stora som skulderna, avsättningarna och det egna kapitalet tillsammans på balansdagen. Summan av företagets tillgångar kallas ofta för balansomslutning. Balansdagen är den sista dagen på räkenskapsåret då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas.

Vilka årsredovisningar ska ha en balansräkning?

Alla företag som ska ha en årsredovisning ska också ha en balansräkning.

Bokföringsnämnden har mer information

Hur en balansräkning i mindre företag ska utformas framgår av Bokföringsnämndens vägledning: K2 Årsredovisning i mindre företag Länk till annan webbplats.. Se kapitel 9–17 med kommentarer och exempel på hur tillgångar, skulder och eget kapital ska redovisas.

För företag som följer Bokföringsnämndens vägledning: K3 Årsredovisning och koncernredovisning Länk till annan webbplats. framgår det i kapitel 4 hur en balansräkning ska utformas.

Lagar och regler

3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) Länk till annan webbplats.