Hållbarhetsrapport

En del större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. I den beskriver de sitt arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter. Hållbarhetsrapporten kallas ibland ”hållbarhetsredovisning” eller ”miljöredovisning”.

Vilka företag ska ha en hållbarhetsrapport?

Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport:

 • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Skyldigheten att upprätta en hållbarhetsrapport gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 och senare.

Innehåll och utformning av hållbarhetsrapporten

Hållbarhetsrapporten kan utformas på två sätt:

 • som en del av förvaltningsberättelsen
 • som en separat bilaga skild från årsredovisningen.

Hållbarhetsrapporten ska ge läsaren förståelse för verksamhetens konsekvenser på följande områden:

 • miljö
 • sociala förhållanden
 • personal
 • respekt för mänskliga rättigheter
 • motverkande av korruption.

Koncerngemensam hållbarhetsrapport

Dotterföretag i koncerner måste inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen.

Då ska dotterföretaget skriva en hänvisning till den gemensamma hållbarhetsrapporten i en not. Där skriver de namn och organisationsnummer och säte för moderföretaget som tagit fram hållbarhetsrapporten för koncernen.

Ta fram hållbarhetsrapporten

Oavsett om hållbarhetsrapporten är en del av förvaltningsberättelsen eller en separat rapport bör företaget ta fram den samtidigt som övriga delar av årsredovisningen. Om hållbarhetsrapporten är en separat bilaga som publiceras någon annanstans ska det finnas en hänvisning dit i förvaltningsberättelsen.

Lämna hållbarhetsrapporten tillsammans med årsredovisningen till revisorn. Revisorn ska skriva ett yttrande om att rapporten har upprättats.

Hållbarhetsrapporten behöver ingen egen underskrift.

Offentliggör en separat hållbarhetsrapport

En separat hållbarhetsrapport ska offentliggöras på något av de här sätten:

 • Lämna in hållbarhetsrapporten tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket inom en månad efter årsstämman. Då blir den offentlig när vi offentliggör årsredovisningen.
 • Publicera hållbarhetsrapporten på företagets webbplats inom sex månader från räkenskapsårets slut. Då ska det stå i förvaltningsberättelsen på vilken webbplats den finns.

Lagar och regler