Koncernredovisning

Koncernredovisningen är en särskild årsredovisning som ett moderföretag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och alla dess dotterföretag och beskriver deras finansiella ställning som om de vore en enda ekonomisk enhet.

Vilka ska upprätta en koncernredovisning?

Huvudregeln är att alla moderföretag ska ta fram en koncernredovisning.

Det finns tre undantag som gör att ett moderföretag inte behöver upprätta en koncernredovisning. Om moderföretaget inte upprättar en koncernredovisning på grund av något av undantagen ska det finnas en förklaring av det i en not.

Undantag: Koncernen är en mindre koncern

Om koncernen är en mindre koncern behöver moderföretaget inte upprätta en koncernredovisning.

Definitionen av mindre och större koncern

Alla koncerner som inte uppfyller villkoren för att vara större koncerner är mindre koncerner.

Koncerner som uppfyller två eller alla tre av följande villkor under båda de senaste två senaste räkenskapsåren räknas som större koncerner:

 • Koncernen hade sammanlagt fler än  50 anställda i medeltal.
 • Koncernen hade sammanlagt mer än  40 miljoner miljoner kronor i balansomslutning.
 • Koncernen hade sammanlagt mer än  80 miljoner miljoner kronor i nettoomsättning.

Räkna bort följande poster vid beräkningen av gränsvärdena för balansomslutning och nettoomsättning:

 • andelar i dotterföretag
 • fordringar och skulder mellan koncernföretag
 • internvinster
 • intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag
 • förändring av internvinst.

Det går också att välja att istället för att räkna bort ovanstående poster utgå från följande gränsvärden:

 • mer än 48 miljoner i balansomslutning
 • mer än 96 miljoner i nettoomsättning.

Följande företag räknas alltid som större koncern, oavsett om de uppfyller kriterierna ovan:

 • koncerner där moderföretaget eller något av dotterföretagen har överlåtbara värdepapper upptagna på en reglerad marknad eller motsvarande
 • koncerner om något av dotterbolagen är ett
  • kreditinstitut
  • värdepappersbolag
  • försäkringsföretag.

Undantag: Moderföretaget är även ett dotterföretag, i vissa fall

Om moderföretaget även är ett dotterföretag behöver det i vissa fall inte upprätta en koncernredovisning.

Undantaget gäller om moderföretaget, som också är ett dotterföretag, har ett överordnat moderföretag som upprättar koncernredovisning för moderföretaget och dess samtliga dotterföretag. Undantaget gäller bara om det överordnade moderföretagets koncernredovisning upprättas och reviderats enligt en av följande:

 • lagstiftning i enlighet med EU:s direktiv 2013/34/EU
 • internationella redovisningsstandarder som antagits enligt förordningen (EG) nr 1606/2002
 • redovisningsstandarder som Europeiska kommissionen bedömt som likvärdiga.

Undantaget gäller inte i de här fallen:

 • Aktieägarna har begärt att en koncernredovisning ska upprättas.
 • Moderföretagets andelar, eller överlåtbara värdepapper som moderföretaget har gett ut, är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Krav om moderföretaget inte upprättar koncernredovisning

Det ska stå i en not i årsredovisningen vilket företag som istället upprättar koncernredovisningen.

Moderföretaget ska lämna in en kopia av koncernredovisningen till Bolagsverket tillsammans med sin egen årsredovisning.

Vi godtar utländska företags koncernredovisningar på följande språk:

 • svenska
 • engelska
 • danska
 • norska.

Vi kan alltid kräva att företaget skickar in en koncernredovisning på svenska om någon begär det.

Undantag: Dotterföretagen är utan väsentlig betydelse eller kan uteslutas

Moderföretaget behöver inte upprätta en koncernredovisning om samtliga dotterföretag, både var för sig och tillsammans, är utan väsentlig betydelse för kravet på en rättvis bild av koncernens resultat och ställning.

Moderföretaget behöver inte heller upprätta någon koncernredovisning om samtliga dotterföretag kan uteslutas ur koncernredovisningen på grund av en av följande anledningar:

 • Betydande och varaktiga hinder begränsar i väsentlig grad moderföretagets möjligheter att påverka dotterföretaget.
 • Moderföretaget kan inte få nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inom rimlig tid utan oskälig kostnad.
 • Moderföretaget äger andelarna i dotterföretaget tillfälligt och enbart för att sälja dem vidare.

Innehåll i koncernredovisningen

Koncernredovisningen ska omfatta moderföretaget och alla dess dotterföretag.

Koncernredovisningens delar ska i stort innehålla samma information som delarna i en vanlig årsredovisning. Följande delar ska finnas med i en koncernredovisning:

 • fastställelseintyg
 • förvaltningsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • kassaflödesanalys
 • noter, med bland annat en lista över dotterföretag och andra företag som koncernen har ett intresse i (uppgiften får utelämnas om Bolagsverket har beviljat dispens från kravet enligt 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554))
 • revisionsberättelse för koncernen.

Läs mer om koncernredovisningar i kapitel 9 i Bokföringsnämndens vägledning: K3 Årsredovisning och koncernredovisning Länk till annan webbplats..

Ta fram koncernredovisningen

Ta fram koncernredovisningen när moderföretaget gör sin årsredovisning.

Skriv under koncernredovisningen

Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören i moderföretaget ska skriva under koncernredovisningen.

Mallar för fastställelseintyg

Så här kan det stå i fastställelseintyget om företaget har en revisionsberättelse och ingår i en koncern:

Mall: Årsstämman godkänner styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i [Aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen har fastställts på årsstämman den [dag månad år]. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur [vinsten/förlusten] ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen och övriga bifogade handlingar stämmer överens med originalen.

Mall: Årsstämman godkänner inte styrelsens förslag

Undertecknad styrelseledamot i [Aktiebolagets namn] intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen har fastställts på årsstämman den [dag månad år]. Årsstämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag till hur [vinsten/förlusten] ska disponeras. Årsstämman beslutade i stället att [fyll i vad stämman beslutade].

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen och övriga bifogade handlingar stämmer överens med originalen.

Då intygar den som skriver under samtidigt att årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga bilagor stämmer överens med originalen.

Fyll i uppgifterna som saknas mellan hakparenteserna och lägg till följande under våra färdiga texter:

 • ort
 • datum
 • underskrift
 • namnförtydligande.

Lagar och regler

7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) Länk till annan webbplats.