Ansök om dispens för att utelämna nettoomsättningen

En del mindre företag som har en förkortad resultaträkning kan i speciella konkurrenssituationer kan få utelämna sin nettoomsättning. Det krävs tillstånd från Bolagsverket för att få göra det.

Villkor för att få dispens

Det är svårt att få en sådan här dispens. Villkor för att få dispens:

 • Företaget måste vara ett mindre företag.
 • Det måste finnas starka konkurrensskäl för att få dispens. När vi prövar om företaget kan få dispens tar vi hänsyn till om företagets konkurrenter skulle kunna skada företaget om nettoomsättningen skulle bli offentlig.
 • Om företaget har en revisor måste de vara överens med revisorn att de borde få slippa att skriva ut nettoomsättningen.

Varför är det svårt att få dispens?

Nettoomsättningen är en viktig del av att ge en rättvisande bild av företaget, vilket alla årsredovisningar ska ge. Detta för att det ska råda konkurrens på lika villkor. Det är därför vi endast i undantagsfall kan godkänna att ett företag utelämnar en så viktig uppgift som nettoomsättningen.

Dispensmöjligheten är inte till för att i allmänhet skydda en viss prissättning eller vissa kundförhållanden. Ju större företaget är desto svårare är det generellt att få dispens. Även om konkurrensen är relativt hård räcker inte en vanlig konkurrenssituation som skäl för att få dispens.

Kostnad för att ansöka

Se avgifter för aktiebolag och så här betalar du.

När ska du skicka in ansökan?

Skicka in ansökan i mycket god tid, så att det inte blir problem att skicka in årsredovisningen till oss inom sju månader efter räkenskapsårets slut om vi inte ger dispens.

Skicka in ansökan först när företaget vet hur räkenskapsåret har gått. Detta eftersom vi prövar frågan om dispens med hänsyn till hur konkurrensförhållandena kommer vara när årsredovisningen ska offentliggöras.

Vill företaget utelämna nettoomsättningen även kommande år?

Du kan inte ansöka om att få dispens från att skriva ut nettoomsättningen för flera årsredovisningar i taget. Om företaget vill utelämna nettoomsättningen även nästa år måste du alltså ansöka om dispensen först nästa år.

Har du fått dispens tidigare och vill ansöka igen?

När du ansöker om att slippa skriva ut nettoomsättningen är det viktigt att du beskriver hur företaget och konkurrenssituationen samt konkurrenternas agerande har utvecklats på senare tid, sedan den förra ansökan. Det räcker inte att bara kopiera den tidigare ansökan.

Innehåll i ansökan

Vi har inte några blanketter för att ansöka om dispens utan du får själv skriva din ansökan.

Innehållet i en ansökan är ofta offentligt. Därför kan det vara bra att undvika att ta med företagshemliga siffror, exklusiv information eller andra särskilt känsliga uppgifter. Ungefärliga uppgifter räcker ofta.

Rubrik i ansökan

Som rubrik kan du skriva:

Ansökan om dispens för att få utelämna uppgift om nettoomsättningen enligt 3 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554)

Kontaktuppgifter

Ha med de här kontaktuppgifterna:

 • företagsnamnet enligt registreringsbeviset
 • organisationsnumret
 • företagets postadress
 • telefonnummer till företaget
 • kontaktperson i ärendet: namn, adress och telefonnummer.

Beskriv företaget

Beskriv företaget och verksamheten genom att ha med de här uppgifterna:

 • kort allmän beskrivning av företaget och verksamhetens inriktning
 • verksamhetens omfattning – storleken kan anges med exempelvis balansomslutningen
 • startåret
 • utvecklingen de senaste åren
 • platsen för de olika delarna av verksamheten, även eventuella utländska delar
 • antalet anställda
 • produktsortimentet
 • marknaderna och delmarknaderna
 • den egna marknadsandelen
 • ägarförhållandena
 • koncernförhållandena – även om det finns ett utländskt moderföretag
 • om det inträffat några viktiga ändrade förhållanden jämfört med den senaste årsredovisningen som har skickats in.

Du ansvarar själv för att beskriva företagets situation och skäl för dispens, och det är detta vi bedömer utifrån. Vi gör vanligtvis ingen större utredning och skickar normalt inte ärendet på remiss till exempelvis Konkurrensverket.

Beskriv konkurrenterna

Beskriv konkurrenterna så att vi får en bild av företagets situation. Beskriv konkurrenternas

 • antal
 • storlek
 • produktsortiment
 • marknadsandelar (ungefärliga uppgifter)
 • uppträdande.

Beskriv konkurrenssituationen

Beskriv konkurrenssituationen i både siffror och i ord, till exempel genom att besvara de här frågorna:

 • Hur är marknaden uppbyggd?
 • Förekommer tillverkning i flera led, till exempel med leasing eller grossister?
 • Finns samarbetsavtal, licensavtal, ensamrättigheter eller andra speciella förhållanden?
 • På vilket sätt är konkurrenssituationen speciellt utsatt för företaget?
 • Vad skulle hända om företaget redovisade sina siffror på ett normalt sätt, som konkurrenterna förväntas göra?

Skriv vilket räkenskapsår ansökan gäller

Skriv vilket räkenskapsår dispensen ska gälla. Vi kommer bara ge dispens att för ett räkenskapsår i taget.

Beskriv särskilda skäl

Beskriv vilka särskilda skäl det finns för att just ditt företag borde få dispens.

Skriv under ansökan

Ansökan ska skrivas under i original av de inom företaget som har rätt till det. Det kan vara exempelvis företagets firmatecknare, styrelsens ordförande, en styrelseledamot eller den verkställande direktören.

Skicka ansökan till

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Om du får dispens

Om du får dispens och därför inte skriver ut nettoomsättningen ska du i en not skriva:

 • en förklaring om att företaget fått dispens och därmed inte skriver ut nettoomsättningen
 • datumet för vårt beslut om dispens
 • beslutets ärendenummer.

Förutom att företaget inte skriver ut nettoomsättningen och att årsredovisningen har en förklarande not om det, är det inget som skiljer årsredovisningen från en vanlig. Följ därför Bokföringsnämnders rekommendationer som vanligt.

Hur en resultat- och balansräkning utan uppgift om nettoomsättning ska utformas framgår av Bokföringsnämndens vägledning: K2 Årsredovisning i mindre företag Länk till annan webbplats.. Se kapitel 4 med kommentarer. Kommentar om noten hittar du under rubriken Noter till resultaträkningen i kapitel 6.

Överklaga vårt avslagsbeslut

Om vi inte godkänner din ansökan om dispens kan du överklaga vårt beslut.

Skriv att överklagandet är till Förvaltningsrätten i Härnösand men skicka det till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Bolagsverket kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickar vi det till förvaltningsrätten.

Lagar och regler

3 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554) Länk till annan webbplats.