Ändring, eftergift och överklagande av förseningsavgifter

Om du tycker att Bolagsverkets beslut om förseningsavgift för en årsredovisning är felaktigt kan du klaga på det. Det finns tre sätt: ansök om ändring, ansök om eftergift eller överklaga vårt beslut om förseningsavgift.

Betala alltid förseningsavgiften, även om du klagar

Företaget måste alltid betala förseningsavgiften även om du klagar på beslutet. Vi betalar tillbaka pengarna om vi godkänner din ansökan.

Vad är skillnaden mellan ändring, eftergift och överklagande?

Det finns tre sätt att klaga på ett beslut om förseningsavgifter. Företaget bestämmer själv utifrån sin situation vilket sätt som passar bäst.

 • Du kan ansöka om ändring om företaget anser att beslutet var felaktigt. Det kan till exempel vara om du anser att årsredovisningen har lämnats in i tid. Då går Bolagsverket igenom ärendet igen och tar ställning till om beslutet var korrekt eller inte.
 • Du kan ansöka om eftergift om företaget anser att det fanns skäl för att lämna in årsredovisningen sent. Ett sådant skäl kan till exempel vara sjukdom. Då prövar Bolagsverket om skälen uppfyller kraven för att slippa betala förseningsavgiften.
 • Du kan överklaga beslutet om företaget anser att det var felaktigt eller att det fanns skäl för att lämna in årsredovisningen sent. Då är det Förvaltningsrätten i Härnösand som prövar om Bolagsverkets beslut var felaktigt eller om skälen uppfyller kraven få eftergift.

Gör så här

Här beskriver vi hur du ska göra för att ansöka om ändring, ansöka om eftergift, och överklaga.

Ansök om ändring

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • referensnumret på beslutet som du vill ha ändrat
 • vilket beslut du önskar
 • intyg eller andra handlingar som styrker dina påståenden
 • organisationsnummer, företagsnamn och adress
 • telefonnummer och e-postadress där du kan nås på dagtid.

Din ansökan ska vara skriftlig.

Skriv under ansökan om ändring

En behörig företrädare för företaget ska skriva under ansökan. Det kan vara en vd, styrelseledamot, firmatecknare eller suppleant.

Om du vill kan du ge en fullmakt till någon som kan skriva under ansökan istället. Fullmakten ska då skrivas under av den eller de som är företagets firmatecknare och skickas in i original eller i bestyrkt kopia.

Vi har gjort mallar för fullmakter som du kan använda.

Skicka ansökan

Mejla gärna ansökan till arsredovisning@bolagsverket.se.

Adress

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Vad händer när du skickat in ansökan?

Vi prövar om vårt beslut om förseningsavgift var korrekt.

Om vi ändrar beslutet får du ett beslut om det och vi kommer att betala tillbaka förseningsavgiften.

Om vi inte ändrar beslutet kommer du att få ett motiverat beslut om detta. Det beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten i Härnösand.

I vilka fall godkänner vi ansökan?

En ansökan om ändring godkänns enbart om det var fel av oss att besluta om förseningsavgiften. Det kan till exempel vara om det visar sig att årsredovisningen faktiskt hade kommit in till oss inom sju månader från utgången av räkenskapsåret.

Att du har postat årsredovisningen inom sju månader från utgången av räkenskapsåret, men den har kommit fram senare, är inte tillräckligt för att beslutet ska ändras.

Ansök om eftergift

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • referensnumret på beslutet om förseningsavgiften
 • omständigheter och bevis som du vill föra fram, exempelvis intyg från läkare eller Försäkringskassan, samt andra handlingar som styrker dina påståenden
 • organisationsnummer, företagsnamn och adress
 • telefonnummer och e-postadress där du kan nås på dagtid.

Din ansökan ska vara skriftlig.

Skriv under ansökan om eftergift

En behörig företrädare för företaget ska skriva under ansökan. Det kan vara en vd, styrelseledamot, firmatecknare eller suppleant.

Om du vill kan du ge en fullmakt till någon som kan skriva under ansökan istället. Fullmakten ska då skrivas under av den eller de som är företagets firmatecknare och skickas in i original eller i bestyrkt kopia.

Vi har gjort mallar för fullmakter som du kan använda.

Skicka ansökan

Mejla gärna ansökan till arsredovisning@bolagsverket.se.

Adress

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Vad händer när du skickat in ansökan?

Vi prövar din ansökan.

Om vi godkänner din ansökan får du ett beslut om det och vi kommer att betala tillbaka förseningsavgiften.

Om vi inte godkänner din ansökan så skickar vi ett beslut med motivering om detta. Det beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten i Härnösand.

I vilka fall godkänner vi ansökan?

Vi godkänner ansökningar endast i undantagsfall och för att en förseningsavgift ska efterges krävs det att

 • förseningen framstår som ursäktligt med hänsyn till omständigheter som företaget inte har kunnat råda över
 • det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Du måste i regel skicka in intyg eller andra handlingar som styrker att företaget inte kunde ta fram och lämna in årsredovisningen i tid.

Ett exempel på när ett företag kan få slippa betala förseningsavgift är om det är styrkt att en styrelseledamot har drabbats av sjukdom när företaget borde ha tagit fram och lämnat in årsredovisningen. Du måste visa att det har varit omöjligt för ledamoten eller någon annan i aktiebolaget att ta fram och lämna in årsredovisningen.

Överklaga

När ska du skicka överklagandet?

Överklagandet ska ha kommit in till Bolagsverket inom två månader från dagen när vi tog beslutet om förseningsavgift.

Bolagsverket kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickar vi det till Förvaltningsrätten i Härnösand som beslutar om förseningsavgiften ska ändras eller efterges.

Innehåll i överklagandet

Överklagandet ska innehålla:

 • text om att överklagandet ska till Förvaltningsrätten i Härnösand
 • referensnumret på beslutet som du vill överklaga
 • vilket beslut du önskar
 • intyg eller andra handlingar som styrker dina påståenden
 • organisationsnummer, företagsnamn och adress
 • telefonnummer och e-postadress där du kan nås på dagtid.

Din ansökan ska vara skriftlig.

Skriv under överklagandet

En behörig företrädare för aktiebolaget ska skriva under överklagandet. Det kan vara en vd, styrelseledamot, firmatecknare eller suppleant.

Om du vill kan du ge en fullmakt till någon som kan skriva under överklagandet istället. Fullmakten ska då skrivas under av den eller de som är företagets firmatecknare och skickas in i original.

Vi har gjort mallar för fullmakter som du kan använda.

Skicka ansökan

Mejla gärna ansökan till arsredovisning@bolagsverket.se.

Adress

Bolagsverket
851 81 Sundsvall