Fusion av helägt dotterbolag

Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder. Det är den vanligaste och enklaste formen av fusion. Att genomföra en fusion tar ungefär tre till fyra månader.

När du betalar avgiften ska du skriva moderbolagets företagsnamn och organisationsnummer.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

Vad är en fusion av helägt dotterbolag?

Fusion av helägt dotterbolag innebär att ett eller flera dotterbolags samtliga tillgångar och skulder tas över av sitt moderbolag. Samtidigt upplöses dotterbolaget utan likvidation. Denna typ av fusion inte kan användas om moderbolaget ska gå upp i dotterbolaget.

Det är vid upplösningen som dotterbolagets tillgångar och skulder övergår till moderbolaget. Om tillgångarna övergår tidigare än upplösningen är det inte en fusion.

Fusion får endast ske om företagen har samma redovisningsvaluta.


1. Händelseförlopp: Flera överlåtande dotterbolag går upp i ett befintligt övertagande moderbolag som tar över samtliga skulder och tillgångar. Exempelvis bolag A, B och C.  2. Resultat: När A, B och C är fusionerade i det övertagande moderbolaget finns det ett bolag kvar.

Dotterbolaget får vara i likvidation

Om dotterbolaget är i likvidation under fusionen hindrar detta inte att fusionen genomförs. Detta under förutsättning att skifte av företagets tillgångar inte har påbörjats.

Moderbolaget kan däremot inte vara i likvidation eftersom det strider mot syftet om avveckling av aktiebolag.

Upprätta fusionsplan

Styrelserna ska först upprätta en gemensam fusionsplan.

Ansök om tillstånd

Innan aktiebolaget ansöker om tillstånd ska kända borgenärer underrättas. Aktiebolag ska ansöka om tillstånd hos oss att verkställa fusionsplanen. När vi registrerar tillståndet upplöses dotterbolaget.

Avbryt fusionen

Aktiebolaget kan avbryta fusionen fram till den dag då Bolagsverket registrerar tillståndet till fusionen.

Läs mer hos Bokföringsnämnden

I Bokföringsnämndens vägledning Länk till annan webbplats. hittar du mer information om fusion av helägt aktiebolag.