Fusion genom absorption av aktiebolag

Vid fusion genom absorption tar ett aktiebolag över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder. Att genomföra en fusion tar ungefär tre till fyra månader.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

Vad är en fusion genom absorption?

Fusion genom absorption innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget. Det kan till exempel vara ett moderbolag som fusioneras in i ett dotterbolag eller två företag som ägs av samma moderbolag.

Vid den slutliga registreringen upplöses de överlåtande bolagen utan likvidation och tillgångarna och skulderna övergår till det övertagande bolaget. Om tillgångarna övergår tidigare än upplösningen är det inte en fusion.

Fusion får endast ske om aktiebolagen har samma redovisningsvaluta.


1. Händelseförlopp: Flera överlåtande bolag går upp i ett befintligt övertagande aktiebolag som tar över samtliga skulder och tillgångar. Exempelvis bolag A, B och C. 2. Resultat: När A, B och C är fusionerade i det övertagande aktiebolaget finns det ett bolag kvar.

Överlåtande bolag får vara i likvidation

Om de överlåtande bolagen är i likvidation under fusionen hindrar detta inte att fusionen genomförs. Detta under förutsättning att skifte av aktiebolagets tillgångar inte har påbörjats.

Övertagande bolag kan däremot inte vara i likvidation eftersom det strider mot syftet om avveckling av aktiebolag.

Upprätta fusionsplan

Styrelserna ska först upprätta en gemensam fusionsplan.

Ansök om tillstånd

Aktiebolag ska ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att verkställa fusionsplanen. Innan aktiebolaget ansöker om tillstånd ska kända borgenärer underrättas.

Anmäl genomförd fusion

När aktiebolagen fått tillstånd att verkställa fusionsplanen ska de anmäla till Bolagsverket att fusionen är genomförd. När Bolagsverket registrerat anmälan upplöses överlåtande bolag.

Avbryta fusionen

Aktiebolaget kan avbryta fusionen fram till den dag då Bolagsverket registrerar genomförd fusion.

Läs mer hos Bokföringsnämnden

I Bokföringsnämndens vägledning Länk till annan webbplats. hittar du mer information om fusion.