Anmäla genomförd fusion av aktiebolag

När aktiebolagen fått tillstånd att verkställa en fusionsplan ska styrelsen för det övertagande bolaget anmäla att fusionen är genomförd till Bolagsverket.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

Anmäl inom två månader

Anmälan ska göras senast två månader från Bolagsverkets tillstånd att verkställa fusionsplanen, eller när domstolen har lämnat tillstånd, senast två månader från det att domstolens beslut har vunnit laga kraft.

Vad händer om anmälan inte kommer in i tid?

Om en anmälan av genomförd fusion inte görs i rätt tid innebär det att Bolagsverket registrerar fusionen som förfallen. Om bolagen fortfarande vill genomföra fusionen måste nya fusionshandlingar upprättas och skickas in till Bolagsverket för registrering.

Bifoga ett revisorsintyg

Till anmälan ska du bifoga ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att det eller de överlåtande bolagens tillgångar har överlämnats till det övertagande bolaget.

Om en annan än aktiebolagets revisor skrivit intyget

Om intyget utfärdas av en annan revisor än aktiebolagets egen revisor måste personnummer lämnas i intyget eller i anmälan. Detta för att Bolagsverket ska kunna kontrollera att revisorn uppfyller kvalifikationskraven.

Om fusionsvederlaget ska vara nya aktier

Står det i fusionsplanen att fusionsvederlaget ska vara nya aktier i övertagande aktiebolag? Då ska du samtidigt anmäla

  • ökningen av aktiekapitalet
  • genomförd fusion.

Anmälan ersätter teckning av aktier.

Vad händer efter registreringen?

Detta händer när vi har registrerat en anmälan om genomförd fusion:

  • Det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder har övergått till det övertagande aktiebolaget.
  • Överlåtande aktiebolag är upplöst.
  • Aktieägare i överlåtande aktiebolag blir, om aktier ingår i fusionsvederlaget, aktieägare i övertagande aktiebolag.