Ansöka om tillstånd vid fusion genom absorption av aktiebolag

Övertagande bolag ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansök till Bolagsverket inom en månad efter det att fusionsplanen har börjat gälla hos bolagen. Fusionsplanen börjar gälla när aktieägarna i deltagande aktiebolag har godkänt den.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

När ska övertagande bolag ansöka om tillstånd?

När fusionsplanen börjat gälla och aktiebolagen underrättat kända borgenärer ska övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Skriv under intygen

Alla intyg som aktiebolaget ska skicka in ska vara undertecknade av minst halva styrelsen eller av en verkställande direktör i samtliga deltagande aktiebolag.

Vi kallar bolagens borgenärer

Bolagsverket kallar de överlåtande bolagens kända och okända borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar. Om bolagens revisorer anser att det föreligger fara för övertagande bolags borgenärer att inte få sina fordringar betalda kallar Bolagsverket även övertagande bolags borgenärer.

I kallelsen framgår det att den som vill motsätta sig att fusionsplanen verkställs ska göra det skriftligen till Bolagsverket. En sådan skrivelse måste ha kommit in till Bolagsverket inom kallelsetiden, annars anses borgenärerna ha medgivit att fusionsplanen kan verkställas. Kallelsetiden är två månader.

Vi skickar även underrättelse om kallelsen till Skatteverket.

Vi prövar om vi kan ge tillstånd till fusionen

Om ingen motsatt sig att fusionsplanen verkställs inom kallelsetiden ger vi tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Vad händer om en borgenär bestrider ansökan?

Om en borgenär som omfattas av kallelsen bestrider ansökan inom utsatt tid, ska Bolagsverket lämna över ärendet till tingsrätten på den ort där övertagande bolag har sitt säte.

Tingsrätten ska ge tillstånd till att verkställa fusionsplanen om de borgenärer som bestritt ansökan har fått full betalning eller har fått betryggande säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska ansökan om tillstånd avslås.

Tingsrätten meddelar Bolagsverket om bolagen fått tillstånd eller om ansökan blivit avslagen. Bolagsverket registrerar beslutet.

Vad händer om ansökan om tillstånd inte kommer in i tid?

Om en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen inte görs i rätt tid innebär det att Bolagsverket registrerar fusionen som förfallen. Om bolagen fortfarande vill genomföra fusionen måste nya fusionshandlingar skickas in till Bolagsverket för registrering.

Anmäl genomförd fusion

När aktiebolagen fått tillstånd att verkställa fusionsplanen ska du anmäla att fusionen är genomförd till oss.