Underrätta kända borgenärer vid fusion genom absorption

Styrelserna ska skicka en skriftlig underrättelse till företagens kända borgenärer. I underrättelsen ska det stå att fusionsplanen är godkänd av aktieägarna i samtliga aktiebolag som deltar i fusionen.

När börjar fusionsplanen gälla?

Om fusionsplanen inte har registrerats så börjar den gälla när aktieägarna skrivit under den.

Om fusionsplanen registrerats hos Bolagsverket börjar den gälla när överlåtande bolag, och eventuellt även övertagande bolag, hållit bolagsstämma.  

Vad ska underrättelsen innehålla?

Underrättelsen ska innehålla en uppgift om att

  • företaget ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen
  • borgenärerna har rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs.

Vilka ska underrättas?

Det överlåtande bolagets borgenärer måste alltid underrättas.

Det övertagande bolagets borgenärer ska bara underrättas om revisorerna yttrat att det finns risk att borgenärerna inte kommer att få sina fordringar betalda.

Underrättelser behöver inte skickas till de borgenärer som har en fordran på

  • lön
  • pension
  •  annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Ansök om tillstånd

Efter att aktiebolaget underrättat kända borgenärer ska du ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.