Konkurs av aktiebolag

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar används för att betala företagets skulder, i den utsträckning det går.

När är det aktuellt med konkurs?

Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Vem kan ansöka om konkurs?

Dessa kan ansöka om konkurs:

  • aktiebolaget (genom behörig firmatecknare)
  • en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till kallas för borgenär).

Ansökan görs till tingsrätten som tar upp frågan om konkurs. Läs mer på Domstolsverkets webbplats Sveriges domstolar Länk till annan webbplats..

Tingsrätten utser en konkursförvaltare

När företaget försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Det är konkursförvaltarens uppdrag att

  • reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i företaget
  • i en viss bestämd prioriteringsordning betala aktiebolagets skulder.

När det är klart redovisar konkursförvaltaren sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen. 

Om skulderna är större än tillgångarna

I en konkurs är det vanligt att företagets skulder är större än tillgångarna. En sådan konkurs avslutar tingsrätten genom att besluta om utdelning eller avskrivning. Efter ett sådant beslut är företaget upplöst.

Om tillgångarna är större än skulderna

Om det visar sig att det finns mer tillgångar än skulder ska företaget gå i likvidation i samband med att konkursen avslutas. Det innebär att även vid en konkurs med överskott ska företaget avvecklas.

Om okända tillgångar hittas efter att konkursen är avslutad

Det händer ibland att okända tillgångar som har tillhört aktiebolaget hittas efter det att konkursen är avslutad och bolaget upplöst. Om det händer återupptas konkursen under den tid det tar för förvaltaren att omvandla den nyfunna tillgången till pengar och sedan betala kvarvarande skulder.

Vilken roll har Bolagsverket?

Bolagsverket är i dessa sammanhang endast en registreringsmyndighet.

  • Vi registrerar olika händelser som berör företaget, exempelvis att en konkurs har inletts eller avslutats. Tingsrätten meddelar oss de händelser som vi ska registrera.
  • Vi kungör vissa beslut i Post- och Inrikes Tidningar.
  • Vi registrerar från och med den 1 juni 2019  även konkursuppgifterna i ett särskilt insolvensregister.