Genomföra likvidation av aktiebolag

När ett aktiebolag har gått i likvidation är det likvidatorns uppgift att genomföra likvidationen.

Likvidatorn ersätter styrelsen

Likvidatorn går in i styrelsens och den verkställande direktörens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen. Om aktiebolaget har valt att ha revisor har revisorn kvar sitt uppdrag under likvidationen.

Håll fortfarande bolagsstämmor

Under likvidationen ska bolagsstämmor fortfarande hållas, bland annat för att fastställa balans- och resultaträkningen och besluta om ansvarsfrihet för likvidatorn. Bolagsstämman ska däremot inte utse någon styrelse eller besluta om vinstutdelning.

Likvidatorn ska se till att aktiebolagets skulder betalas

Likvidatorn ska se till att aktiebolagets skulder betalas och förbereda avvecklingen genom att sälja så mycket av tillgångarna som behövs. Likvidatorn ska också ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket.

Likvidationens kostnader betalas av aktiebolagets tillgångar

Kostnaderna för likvidationen, inklusive likvidatorns arvode, ska normalt tas från aktiebolagets tillgångar.

Om tillgångarna inte räcker för att betala skulderna eller likvidationskostnaderna, ska likvidatorn ansöka hos tingsrätten om att aktiebolaget ska försättas i konkurs.

Likvidatorn kallar på okända borgenärer

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på okända borgenärer.

Likvidatorn ska till kallelsen bifoga en förteckning över aktiebolagets kända borgenärer med deras adresser. Kallelsen utfärdas av Bolagsverket genom att den kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsetiden är sex månader.

Bolagsverket skickar även en underrättelse om kallelsen till Kronofogden samt till de borgenärer som finns antecknade i den förteckning som har bifogats ansökan.

Styrelsen redovisar för tiden efter den senaste årsredovisningen

Styrelsen och verkställande direktören ska lämna en redovisning för tiden från den senaste framlagda årsredovisningen till dess att likvidatorn utses. Redovisningen ska granskas av aktiebolagets revisor, i de fall det har valt att ha revisor, och läggas fram på en bolagsstämma.

Likvidatorn tar fram årsredovisningar

Likvidatorn ska för varje år upprätta en årsredovisning som ska läggas fram på årsstämman. Bolagsstämman ska varje år pröva frågan om fastställande av balans- och resultaträkningen och ansvarsfrihet för likvidatorn. I de aktiebolag som har krav på revisor ska revisorn i sin revisionsberättelse uttala sig om likvidationen onödigt fördröjs.

För aktiebolag i likvidation finns vissa särskilda regler för årsredovisning och revision i 25 kap. 31 och 37 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Förseningsavgifter om årsredovisningen kommer in för sent

Om inte årsredovisningen, och revisionsberättelsen om en sådan krävs, har kommit in till Bolagsverket inom sju månader efter räkenskapsårets utgång kan aktiebolaget få betala förseningsavgifter.

Har ett beslut om likvidation registrerats får Bolagsverket inte besluta om en förseningsavgift för redovisningar som gäller tiden före likvidationsbeslutet.

Likvidatorn fördelar de återstående tillgångarna

När den anmälningstid som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut, och alla kända skulder har betalats, ska likvidatorn fördela aktiebolagets återstående tillgångar till aktiebolagets aktieägare. Likvidationen inte kan avslutas innan tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Likvidatorn tar fram en slutredovisning

Likvidatorn ska så snart som möjligt lefter att tillgångarna fördelades lägga fram sin slutredovisning på den sista bolagsstämman.

Slutredovisning sker genom att likvidatorn upprättar en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en redogörelse för skiftet. Till förvaltningsberättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

Förvaltningsberättelsen ska beskriva vilka avvecklingsåtgärder som likvidatorn har genomfört. Det kan röra frågor som exempelvis

  • försäljning av aktiebolagets tillgångar
  • eventuellt dröjsmål med avvecklingen
  • uppgörelser med borgenärer
  • en redogörelse kring avvecklingens resultat.

Slutredovisningen ska vara reviderad om aktiebolaget har krav på revisor. Då ska förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna lämnas till aktiebolagets revisor, som inom en månad ska lämna en revisionsberättelse över slutredovisningen.

Likvidatorn ska kalla till bolagsstämma

Likvidatorn ska genast kalla till bolagsstämma där slutredovisningen ska läggas fram. Om slutredovisningen behöver vara reviderad ska likvidatorn kalla till bolagsstämma så snart revisorn har lämnat sin revisionsberättelse. Något beslut om fastställande av slutredovisningen behövs inte. Det räcker med att slutredovisningen läggs fram på bolagsstämman. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Likvidatorn anmäler att aktiebolaget är upplöst

Likvidatorn ska genast efter bolagsstämman anmäla att aktiebolaget är upplöst.

Mallar för bilagor till anmälan

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.