Tvångslikvidation av aktiebolag

Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation.

Vad gör att ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation?

Bolagsverket kan besluta att ett aktiebolag ska gå i likvidation om

 • aktiebolaget inte anmält en behörig styrelse till Bolagsverket
 • aktiebolaget varit skyldigt att anmäla en särskild delgivningsmottagare till Bolagsverket men inte gjort det
 • ett publikt aktiebolag inte anmält en verkställande direktör till Bolagsverket
 • aktiebolaget har krav på revisor och någon sådan inte anmälts till Bolagsverket
 • aktiebolagets årsredovisning, och när det krävs revisionsberättelse, inte har kommit in till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång
 • aktiebolaget är skyldigt att lämna en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket, men inte gjort det inom elva månader från räkenskapsårets utgång.
 • aktiebolaget efter byte av redovisningsvaluta till svenska kronor inte har ett registrerat aktiekapital eller minimikapital på minst 25 000 kronor (privata bolag) eller 500 000 kronor (publika bolag) och bolaget inte inom sex månader har anmält den ökning av aktiekapitalet som krävs
 • aktiebolaget har varit tvunget att minska aktiekapitalet under 25 000 kronor (privat bolag) eller 500 000 kronor (publikt bolag) efter att avyttring av egna aktier skett.

Allmän domstol kan besluta att ett aktiebolag ska gå i likvidation bland annat om

 • aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet
 • aktiebolaget enligt bolagsordningen är skyldigt att gå i likvidation.

När det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet

När aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, gäller särskilda regler.

Då riskerar bland annat dessa att bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder

 • styrelsen
 • den verkställande direktören
 • aktieägarna.

Det gäller om de har handlat för aktiebolagets räkning med vetskap om styrelsens underlåtenhet att bland annat ansöka om att aktiebolaget ska gå i likvidation hos tingsrätten.

Så här går en tvångslikvidation till

 1. Frågan om tvångslikvidation tas upp
 2. Vi skickar ett föreläggande om likvidation
 3. Avgift om vi initierat tvångslikvidationen
 4. Svara i tid för att undvika likvidation
 5. Vi beslutar om likvidation

1. Frågan om tvångslikvidation tas upp

Frågan om tvångslikvidation kan tas upp av

 • oss, på eget initiativ
 • styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en aktieägare, en borgenär (fordringsägare) eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda aktiebolaget.

2. Vi skickar ett föreläggande om likvidation

Ett ärende om tvångslikvidation inleds med att Bolagsverket skickar ett likvidationsföreläggande till aktiebolaget.

I föreläggandet meddelar vi vilka brister aktiebolaget måste åtgärda och inom vilken tid, för att aktiebolaget inte ska försättas i likvidation.  

Likvidationsföreläggandet delges aktiebolaget. Det kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar. Det beror bland annat på att ett likvidationsföreläggande även riktar sig till aktieägare och borgenärer.

Aktieägare och borgenärer kan yttra sig i frågan om likvidation genom att skicka ett skriftligt yttrande till oss, senast den sista svarsdagen i föreläggandet.

3. Avgift om vi initierat tvångslikvidationen

Aktiebolaget ska betala en avgift på 2 700 för kostnaderna i likvidationsärendet om Bolagsverket på eget initiativ skickar ett likvidationsföreläggande till ett aktiebolag på grund av att aktiebolaget inte har

 • behörig styrelse
 • verkställande direktör
 • särskild delgivningsmottagare
 • revisor.

4. Svara i tid för att undvika likvidation

För att undvika likvidation ska aktiebolaget ha åtgärdat de brister som vi begärde i föreläggandet senast den sista svarsdagen.

Du kan inte få längre tid på dig (anstånd) för att lämna in de handlingar och uppgifter vi frågat efter.  

5. Vi beslutar om likvidation

Om aktiebolaget inte har skickat in de handlingar eller uppgifter som behövs kommer vi att besluta om att aktiebolaget ska gå likvidation. Beslutet gäller omedelbart.

När vi beslutar om tvångslikvidation utser vi likvidatorer som har kontor i eller i närheten av den kommun där aktiebolaget har sitt säte.