Ändra bolagsordning i aktiebolag

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla. Det är på verksamt.se du anmäler att företaget ändrat sin bolagsordning.

Ändra i bolagsordningen också

Om företaget ändrar något av detta, innebär det att bolagsstämman måste besluta om en ändring av bolagsordningen:

 • företagsnamnet
 • styrelsens säte
 • verksamheten
 • gränserna för aktiekapitalet
 • gränserna för antalet aktier
 • gränserna för antalet ledamöter och suppleanter
 • gränserna för antalet revisorer eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor
 • hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske
 • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
 • räkenskapsåret
 • bolagskategori, från privat aktiebolag till publikt, eller tvärtom
 • redovisningsvaluta
 • att företaget ska bli ett avstämningsbolag.

Bestämmelser bolagsstämman får tillämpa direkt

 • En bolagsstämma kan besluta om att ändra bestämmelsen i bolagsordningen och höja gränsen för det högsta tillåtna aktiekapitalet och, på samma bolagsstämma, besluta om en nyemission som gör att det gamla högsta aktiekapitalet överskrids.
 • En bolagsstämma kan besluta om en ändrad bestämmelse i bolagsordningen om antalet styrelseledamöter som ska finnas och, på samma bolagsstämma, välja så många som sägs i den nya bestämmelsen. Detta för att dessa båda beslut ska kunna anmälas och registreras samtidigt.

Skriv protokoll på bolagsstämman

Det är stämmans ordförande som ansvarar för att någon skriver bolagsstämmoprotokollet.

Rösta på bolagsstämman

För att ett beslut om ändring av bolagsordningen ska vara giltigt krävs oftast, om aktierna har lika röstvärde, att minst två tredjedelar av aktierna som företräds på stämman säger ja.

För vissa ändringar av bolagsordningen krävs en högre majoritet. Regler om högre majoritet för vissa frågor kan också regleras i bolagsordningen.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.